Aktuality

  Hledej  

Nalezeno 20 záznamů z celkového počtu 20, zobrazeny 1. - 20.

2.6. 2020

Diabetes mellitus - oční komplikace

Říjen 2020

čti více

XXI. mezioborové sympozium DIABETES MELLITUS – oční komplikace, se bude konat 9. října 2020 v prostorách Autoklubu ČR (Opletalova 29, Praha 1)

Sympozium pořádá Centrum diabetologie IKEM a akce je garantována Českou diabetologickou společností ČLS JEP, Českou oftalmologickou společností ČLS JEP a Českou vitreoretinální společností.

Odbornými garanty akce jsou prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. a doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.

14.4. 2020

Ocenění nejlepších prací s VR tématikou autorů do 35 let za rok 2019

Česká vitreoretinální společnost (ČVRS) každoročně vyhlašuje trojici nejlepších prací s VR tématikou autorů do 35 let.

čti více

Výsledek hlasování si můžete prostudovat v přiloženém dokumentu [PDF].

14.4. 2020

20. Kongres ČVRS - Základní informace

Pozvánka na kongres

čti více

Zveme Vás na slavnostní kulatý 20. Kongres České vitreoretinální společnosti, který se bude konat ve dnech 26. až 28. listopadu 2020 v kongresovém centru hotelu Galant v Mikulově.

Pozvánku a témata kongresu můžete zhlédnout v přiloženém dokumentu [PDF].

17.3. 2020

Anti-VEGF léčba v souvislosti s nouzovým stavem v ČR

Důležitá informace

čti více

Materiály ke stažení:

25.1. 2020

Rheoferéza

Suchá forma VPMD

čti více

Česká vitreoretinální společnost (ČVRS) a Česká oftalmologická společnost (ČOS) po projednání ve svých výborech společně vydávají odborné doporučení k indikaci a léčbě suché formy věkem podmíněné makulární degenerace pomocí rheoferézy. Podrobnější údaje uvádíme v záložce Doporučené postupy.

25.1. 2020

Aktualizace aplikačních center ČR

Aktualizace dle krajů

čti více
Výbor ČVRS aktualizoval seznam pracovišť s úhradou centrové léčby. Seznam center a kontaktních osob je v záložce Anti-VEGF léčba.
Shromážděné údaje nejsou kompletní, neboť některá centra nedodala (ani po opakovaných výzvách na posledních setkáních center) žádné informace.
Nadále prosíme o tyto údaje: kontaktní osoba pro dané centrum, spojení na tuto osobu (alespoň email), seznam nasmlouvaných diagnóz a seznam pojišťoven, které uzavřely s centrem smlouvu o poskytované péči.
Tyto informace prosíme odesílat na adresu: cvrsinfo@gmail.com
Centra (jejich kontaktní osoby) budou ze strany ČVRS informována o důležitých novinkách a plánujeme jim také zasílat další informace a pozvánky na společná setkání.
30.6. 2019

Zpráva z porady PS pro SZV na MZ

Dokument je ke stažení ve formátu PDF

čti více

Zpráva z jednání Pracovní skupiny pro Sazebník zdravotních výkonů na Ministerstvu zdravotnictví ČR ze dne 6. 6. 2019.

19.4. 2019

Interpretace indikačních omezení úhrady centrové léčby

Interpretace stávajícího znění indikačních omezení úhrady centrové léčby - společný dokument ČVRS

čti více

Návrh výkladu podmínek úhrady centrové léčby

Soubor ke stažení ve formátu PDF.

10.4. 2019

Shrnující komentář k současné centrové léčbě

Shrnující komentář k současné situaci - diagnózy pro centrovou léčbu a aplikace do obou očí v jednom dni/v jednom kalendářním měsíci

čti více

Vážení kolegové,
v návaznosti na změnu podmínek úhrady s možností anti-VEGF terapie (VPMD, DME, RVO a patologická myopie) a CNV u vzácných příčin (jen Lucentis) do obou očí doporučujeme v souladu s ČOS a s pokyny pojišťovny tento postup:

1) nadále odlišovat indikace dle základní diagnózy:
VPMD = H 353
DME = E 103 + H 360 /nebo/ E 113 + H 360
RVO = H 348
patol. myopie = H 350 + H 442
CNV u jiných příčin = H 350

2) vykazovat injekci (jako doposud) kódem 75 231

3) pozn. pro informaci - detailní rozpis (registrační list) výkonu 75 231
   CAVE: tento kód je omezen frekvencí 1x za 1 den (https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/75231)

Ovšem po ujištění MZ a VZP – lze podle Kapitoly 1 "Obecná pravidla pro vykazování výkonů", odst. 1 "Vykazování výkonů" bodu 2. vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, výkony prováděné na párových orgánech uhradí zdravotní pojišťovna  pro jednoho pojištěnce v jednom dni dvakrát, pokud byly provedeny oboustranně.

(viz příloha 010-2019-cvrs-MZ vyjadreni k aplikaci do OO)

4) k výkonu injekce ještě vykazovat stranovou příslušnost (lateralitu)
signálním kódem pro výkon
pravé oko = 09569 zákrok na pravé straně
levé oko  = 09567 zákrok na levé straně 

(viz příloha 011-2019-cvrs-VZP k urceni laterality pri aplikacich do OO)

10.4. 2019

Souhlas VZP s převodem pacientů mezi aplikačními centry

Zápis z jednání mezi VZP ČR a zástupci České oftalmologické společnosti ČLS JEP

čti více

Při vzájemném jednání VZP, ČOS a ČVRS byla potvrzena možnost převodu („návratu“) pacientů mezi aplikačními centry tak, aby byla zajištěna lepší (regionální) dostupnost této léčby. Pacienti původně léčení ve vzdálenějších centrech se nyní mohou převést k léčbě v nových centrech (blíže svého bydliště) bez nutnosti „vypořádání rozpočtů“ mezi aplikačními centry (viz dokument ČVRS 005-2019-cvrs).

10.4. 2019

Změna ve vedení ČVRS – novým prezidentem zvolen MUDr. Pavel Němec

Důležitá informace o změně vedení ČVRS

čti více

Novým prezidentem České vitreoretinální společnosti (ČVRS) se stal MUDr. Pavel Němec.

Více inforamcí zde

9.4. 2019

Změny v indikačních omezeních úhrady centrové léčby platné od 1.4.2019.

Informace

čti více

Seznam změn v nových podmínkách úhrady platných od 1.4. 2019:

1) Terapie postižení sítnice při vlhké formě věkem podmíněné makulární degenerace, diabetickém makulárním edému, makulárním edému při okluzi retinální žíly a i při choroideálníneovaskularizaci u patologické myopie není již limitována pouze pro jedno oko pacienta. Je možno léčit obě oči, pokud jinak splňují indikační omezení úhrady. Toto platí pro oba preparáty: Lucentis i Eylea.

2) V terapii postižení sítnice při diabetickém makulárním edému došlo k zjednodušení zařazovací podmínky glykovaného hemoglobinu, který musí být (pouze) při zahájení léčby ranibizumabem nižší než 70 mmol/mol. Současně došlo ke zjednodušení vstupních podmínek pro vizus - v rozmezí 6/12 - 6/48. Toto platí pro oba preparáty: Lucentis i Eylea.

3) Byla stanovena nová „indikace“: pro terapii choroidální neovaskularizace u onemocnění oka ze vzácných příčin, aktuálně platná pouze pro přípravek Lucentis.

9.4. 2019

Aplikace antiVEGF v jeden den do obou očí.

Informace

čti více

Podle změn indikačních omezení úhrady centrové léčby platných od 1.4.2019, mohou být léčeny obě oči pacientů, pokud patologie splňuje indikační omezení (bilateralní nález). ČVRS připravuje podpůrné argumenty pro možnost aplikovat léčbu v indikovaných případech do obou očí v jeden den. V současnosti je kód aplikace - 75231 – veden v Sazebníku ZV s frekvencí 1/1den. ČVRS vyvolá změnové řízení stávajícího Registračního listu platného kódu. Tento návrh (jednoduchá změna z 1/1den na 2/1den s odůvodněním - viz nová změna indikačních omezení úhrady) předložíme na jednání Pracovní skupiny pro SZV při MZ. Změna kódu může být až v novém Sazebníku (od ledna 2020), ale pokusíme se jednat i s pojišťovnami, aby aplikace byla akceptována v jeden den již dříve. Do doby jasného vyjádření pojišťoven či změny v Sazebníku ZV nemůže Výbor ČVRS vykazování aplikace v jeden den do obou očí Aplikačním centrům doporučit pro riziko neproplacení této péče a podané látky.

9.4. 2019

Metodika vykazování centrové léčby obou očí u jednoho pacienta

Informace

čti více
  1. ČVRS požádala písemně VZP o zpracování metodiky vykazování centrové léčby do obou očí u jednoho pacienta – otázka lateralizace a výkazu výkonu 2x ve jednom kalendářním měsíci.
  2. Podle změn indikačních omezení úhrady centrové léčby platných od 1.4.2019, mohou být léčeny obě oči pacientů, pokud patologie splňuje indikační omezení (bilateralní nález). ČVRS požádala o zpracování metodiky – jak postupovat s vykazováním oboustranné léčby v jednom kalendářním měsíci (viz dokument ČVRS 005-2019-cvrs dostupný u aktuality: "Souhlas VZP s převodem pacientů mezi aplikačními centry."). Nabízí se možnost lateralizačního kódu (podobně jako to je u katarakt) nebo prosté opatření na straně pojišťovny, že kód aplikace a ZULP bude akceptován 2x v jednom kalendářním měsíci (samozřejmě při splnění indikačních podmínek). O rozhodnutí pojišťoven budeme informovat.
9.4. 2019

Zpřesnění kódu OCT vyšetření

Informace

čti více
  1. Zpřesnění kódu OCT vyšetření uvedeného v Sazebníku zdravotních výkonů pro 2019 pod kódem 75152.
  2. ČVRS po jednání s představiteli MZ ČR navrhla zpřesnění již publikovaného kódu OCT vyšetření. Podmínky současného znění Registračního listu výkonu jsou velmi nepřesné. Proto byla navržena změna v textu Registračního listu: „Výkon je možné provádět na pracovišti vybaveném spektrálním OCT přístrojem při kontrolních vyšetřeních po zahájení tzv. centrové léčby intravitreálním přípravkem. Vyšetření je možno vykázat jen při současné aplikaci intravitreálního přípravku - v praxi to znamená vazbu tohoto vyšetření na vykázání ZULPu k výkonu 75231 (aplikaci intravitreální injekce).“

Zároveň jsme požádali změnu omezení frekvence tohoto výkonu z 1/1 na 2/1 den. Tato žádost souvisí se změnou indikačních omezení úhrady centrové léčby platné od 1.4.2019, podle které je možno léčit obě oči u jednoho pacienta při splnění indikačních podmínek.

9.4. 2019

Nová indikace k antiVEGF terapii

Informace

čti více
  1. Nová indikace k antiVEGF terapii (pouze Lucentis) – choroidální neovaskularizace (oCNV) ze vzácných příčin.Po dohodě s VZP doporučujeme všem aplikačním centrům vykazovat antiVEGF terapii u těchto onemocnění pod kódem nemoci dle MKN-10 – H 350.
  2. Celý text indikačního omezení: Přípravek je hrazen v léčbě poškození zraku způsobeného choroidální neovaskularizací (CNV) u onemocnění oka ze vzácných příčin. Jedná se o pacienty se vstupní nejlépe korigovanou zrakovou ostrostí v rozmezí 24 až 83písmen (ETDRS). Léčba je hrazena do vymizení příznaků aktivity onemocnění definovanými jako poškození zraku způsobené intraretinální nebo subretinálnítekutinou nebo aktivním prosakováním v důsledku CNV léze. U pacientů, u kterých nebylo po 3 injekcích Lucentis dosaženo zisku ZO alespoň 5 písmen, není terapie dále hrazena. Léčba je znovu zahájena, když sledování pacienta ukáže objevení se příznaků aktivity onemocnění (poškození zraku způsobené intraretinální nebo subretinální tekutinou nebo aktivním prosakováním v důsledku CNV léze) za předpokladu splnění výše uvedených kritérií.
9.4. 2019

Důležité upozornění centrům anti-VEGF léčby

Informace

čti více

Důležité informace k anti-VEGF léčbě ZDE.

9.1. 2019

OCT kód

Jednání stran úhrady OCT vyšetření

čti více

Pod odkazem "Společnost" a "OCT kód" naleznete materiály, které se týkají stanovisek, návrhů a doporučení jednotlivých stran zapojených do jednání stran úhrady vyšetření optickou koherenční tomografií v oftalmologii (OCT vyšetření).

3.11. 2017

Výzva pro členy: Aktualizujte si své udaje

čti více

Prosíme všechny členy ČVRS o aktualizaci svých údajů zde, na webu ČVRS.

 

Aktualizaci můžete provést náslodovně:

Krok 1: Klikněte na tento odkaz

Krok 2: Zajedte své jméno a příjmení

Krok 3: Vyplňte svůj aktuání email

Krok 4: Na email Vám bude zaslán email s vaším přihlašovacím jménem (vaše členské číslo) a vygenerovaným heslem

Krok 5: Přihlašte se těmito údaji

Krok 6: Nyní jste přihlášeni ve svém učtu, kde můžte editovat své údaje

2.10. 2017

Sekce výukové materiály byla uvedena do života

čti více

Mílé kolegyně, milí kolegové,

právě jsem uvedl do života sekci výukové materiály. Je tam už první vlaštovka. První operační video. Další budou doufám brzy následovat.

Váš

Petr Kolář

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02