Stanovy společnosti

Česká vitreoretinální společnost, z.s.

Čl. I
Základní ustanovení

 • Název: Česká vitreoretinální společnost, z.s. (dále jen „ČVRS“)
 • Sídlo: U Vojenské nemocnice 1200/1, Břevnov, 162 00 Praha
 • IČ: 708 57 636

Čl. II
Účel a cíle

 1. Účelem spolku ČVRS je sdružovat lékaře, které spojuje zájem o vitreoretinální problematiku.
 2. ČVRS dosahuje účelu prostřednictvím těchto cílů:
  • ČVRS koordinuje přednášky, semináře a publikační činnost v této oblasti tak, aby se zvýšily objektivní znalosti u oftalmologické veřejnosti. Osvětovou činností garantuje nezkreslené povědomí o onemocněních sítnice v co nejširších vrstvách veřejnosti. Garantuje zvyšování odborné úrovně specialistů.
  • ČVRS spolupracuje úzce s ostatními odbornými lékařskými společnostmi i dalšími právními subjekty, jejichž činnost souvisí s vitreoretinální problematikou, navazuje mezinárodní kontakty s vědeckými společnostmi a předními odborníky ve zmiňované oblasti.
 3. Hlavním partnerem v České republice je Česká oftalmologická společnost při České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Čl. III
Členství

 1. Členy se mohou stát odborníci z různých oborů, kteří mají vztah ke společné činnosti.
 2. Dále se členy spolku mohou stát také osoby cizí státní příslušnosti pracující v zahraničí. Tito členové mají statut mezinárodního člena a mají právo volit orgány ČVRS od 18 let, avšak nemohou být do těchto orgánů voleni.
 3. Členství vzniká zaplacením členského poplatku na účet společnosti uvedený k tomuto účelu na www stránkách ČVRS. Zaplacením členského poplatku se prodlužuje členství vždy o jeden rok.
 4. Informovanost členů o všech záležitostech je zajištěna prostřednictvím WWW stránek. ČVRS pravidelně každoročně organizuje kongres věnovaný vitreoretinální problematice.
 5. V období mezi kongresy se členové společnosti schází na pracovních dnech, které jsou organizovány podle aktuální potřeby.

Čl. IV
Orgány ČVRS

 1. Orgány ČVRS jsou:
  • výbor, jako orgán nejvyšší;
  • valná hromada, jako orgán poradní;
  • předsednictvo, jako kolektivní statutární orgán a zároveň orgán výkonný;
  • dozorčí rada, jako orgán kontrolní.

Čl. V
Výbor ČVRS

 1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Výbor je složen ze 7 členů ČVRS starších 18 let.
 3. Výbor svolává prezident, případně z rozhodnutí nejméně 4 členů výboru, a to nejméně 4x ročně. Výbor se svolává pozvánkou rozeslanou elektronicky a vyvěšenou na webových stránkách ČVRS, nejméně 10 dní předem.
 4. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň datum, čas, místo a program jednání výboru.
 5. Do působnosti výboru náleží zejména:
  • rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení;
  • rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky ČVRS;
  • volba členů předsednictva na funkční období 4 let;
  • určení hlavních směrů činnosti ČVRS.
 6. Výbor je usnášení schopný za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho účastníků.
 7. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků, je výbor usnášeníschopný v počtu přítomných.
 8. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina členů výboru, tj. 5 členů výboru.
 9. Volby výboru ČVRS jsou tajné. Tříčlenná volební komise po sečtení platných hlasů oznámí jména sedmi členů ČVRS s největším počtem získaných hlasů. Tito se stanou členy výboru ČVRS.
 10. Výbor na svém zasedání zvolí prezidenta, viceprezidenta a pokladníka (členy předsednictva) ČVRS, přičemž má k dispozici celkový výsledek hlasování.
 11. Po uplynutí funkčního období se výbor rozšiřuje vždy o posledního prezidenta, který má ještě jedno funkční období poradní hlas.
 12. Výbor o své činnosti informuje členy na webových stránkách ČVRS. Zprávou o činnosti informuje valnou hromadu 1x ročně.
 13. Výboru předsedá prezident, v případě jeho nepřítomnosti viceprezident nebo pokladník.

Čl. V
Valná hromada

 1. Valná hromada je poradním orgánem ČVRS a je složena ze všech členů spolku.
 2. Valná hromada ČVRS se schází při příležitosti pracovních dnů, v případě nutnosti se schází na základě svolání výborem ČVRS alespoň jednou ročně.
 3. Valná hromada navrhuje a schvaluje sedmičlenný výbor a tříčlennou dozorčí radu.
 4. Valná hromada může ve zvláštních případech odvolat výbor ČVRS a dozorčí radu rozhodnutím nejméně 3/5 přítomných.

Čl. VII
Předsednictvo

 1. Předsednictvo je kolektivním statutárním a výkonným orgánem spolku, který má tři členy.
 2. Předsednictvo se skládá z:
  • prezidenta;
  • viceprezidenta;
  • pokladníka.
 3. Členové předsednictva zastupují spolek navenek každý samostatně, a to v souladu s rozhodnutím výboru.
 4. Členové předsednictva jsou Výborem voleni na funkční období 4 let.
 5. Členové předsednictva seznamují se svou činností členy výboru neprodleně formou elektronické pošty, případně ústně na nejbližší schůzi výboru.

Čl. VIII
Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada bezprostředně dohlíží na řádný chod společnosti, dodržování stanov a na finanční hospodaření. Dozorčí rada má tři členy. Funkční období dozorčí rady je čtyřleté.

Čl. IX
Zásady hospodaření

 1. Za finanční hospodaření zodpovídá pokladník, člen předsednictva výboru ČVRS. Odpovídá za správné podklady pro vedení účetnictví. Přijímá veškeré peněžní prostředky a ukládá je v bance na zvláštní účet ČVRS, zastupuje společnost zejména při jednání s orgány finanční správy.
 2. Případné závazky ČVRS lze platit jen na základě předchozího souhlasu výboru. Veškeré platební dokumenty ČVRS podepisuje pokladník.
 3. Zpráva o hospodaření se předkládá kvartálně dozorčí radě a 1x ročně na vědomí valné hromadě.
 4. Výši členských příspěvků pro fyzické a právnické osoby určuje výbor ČVRS. 

Čl. X
Závěrečné ustanovení

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku a mohou být měněny usnesením výboru ČVRS.
 2. Tyto stanovy byly projednány a schváleny výborem ČVRS v Mikulově, dne 25.11.2016.
PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02