Zápis ze zasedání výboru ČDS ze dne 22. září 2009 v Praze, Hotel Clarion

PROGRAM zasedání výboru České diabetologické společnosti

22. září 2009 od 10.30 hodin
v salonku Aquarius, 3.patro, Hotel Clarion, Freyova 33, Praha 9

Přítomni:

Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MUDr. Jindřich Olšovský, Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., MUDr. Jiří Hradec, Prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc., Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MUDr. Tomáš Merhaut, Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc, Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD., doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., MUDr. Karel Křen, Jitka Andrášová

Omluveni:

Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., Doc. MUDr. Alena Šmahelová PhD.

Program:

 1. Kontrola minulého zápisu 
  Po diskusi bylo rozhodnuto připravit výběrové řízení na organizaci Luhačovic 2011. O konečném výběru rozhodne nový výbor. Podklady připraví prof. Rušavý do příštího výboru. Přípravy diplomů - ceny ČDS se ujme prof. Anděl. Do konce září obešle prof. Kvapil informace členům ohledně voleb a bude pevně stanovena volební komise.
 2. Sesterská sekce
  Paní Jitka Andrášová - FN uSv. Anny, Brno je předsedkyně sekce sester při ČDS v krátkém vystoupení vyjádřila přání, aby sekce sester při ČDS byla zachována. Od ČDS bude mít sekce podporu na kongresu Luhačovice, který vždy pořádá sekce sester při ČDS. Dále členové výboru přislíbili sestrám podporu do 100.000 Kč ročně na podporu cest s aktivní účastí a na podporu specifických programů. Byla schválena podpora - pronájem sálu na Kongres sekce sester ČDS v Brně 23.10.2009. Na stránkách ČDS správce připraví samostatnou složku "SEKCE SESTER", do které bude moci jejich zástupkyně posílat informace pro sestry (přes sekretariát paní Jelínkovou). Vždy před konáním nového zasedání výboru bude sekretariát ČDS kontaktovat zástupkyni sester paní Andrášovou o termínu a v programu bude sestrám vyhrazeno 15 min. hned na začátku zasedání. Paní Jelínková zkonfrontuje databázi členek Sesterské sekce s databází ČDS a upraví případné nesrovnalosti.
 3. Registr diabetiků
  Na zasedání výboru byli pozváni představitelé firmy CERTIMA (p. Němejc a MUDr. Arias), aby přednesli ČDS návrh na vytvoření registru diabetiků s žádostí o podporu výboru ČDS.
  • cílem je kontinuální a přesný sběr dat od reprezentativního vzorku pacientů a jejich další zpracování
  • doporučují začít se sběrem s vybranými pracovišti. Časová náročnost 7-8 min., cca 400 ambulancí. Jedna ambulance/50 pacientů
  • společnost Certina bude majitelem dat, protože je hodlají v agregované verzi po schválení vybranými členy výboru poskytovat zájemcům a tím získávat finance na vedení registru a získávání dat
  Členové výboru hlasovali po diskusi pro tento návrh s podmínkou, že bude vytvořena pracovní skupina ve složení Kvapil, Svačina, Anděl, Jirkovská, Rušavý, Škrha. Tato skupina bude mít rozhodující slovo (smluvně ošetřit) při poskytování agregovaných dat zájemcům.
 4. Vykazování edukačního kódu 13051
  ČDS bude zastávat názor, že tento kód vykazuje pouze odbornost diabetologie. Pro praktiky vhodný kód všeobecné edukace podepsaný pacientem. Důvodem je komplikovanost specializované edukace a její časová náročnost. Dobrým řešením by bylo vykazovat tento kód rovněž edukačními diabetologickými sestrami za definovaných podmínek. Prof. Kvapil bude jednat s doc. MUDr. S. Býmou (praktičtí lékaři) o této problematice.
 5. Larvální kód 13071 - ČDS podporuje sdílení tohoto kódu s Cévními chirurgy. Komunikaci s nimi zařídí prof. Jirkovská.
 6. Podpora kódu pro léčbu ICHDK kmenovými buňkami
  Angiologická společnost zastoupená prim Procházkou z Ostravy žádá o podporu při schvální kódu léčby larválními buňkami. Protože všichni členové výboru nebyli o podpoře přesvědčeni, proběhlo hlasování Většina členů hlasovala pro podporu žádosti. Komunikaci s žadatelem provede prof. Jirkovská.
 7. Žádost o nový kód "Mezodiencephalická stimulace"
  Návrh profesora Kvapila - žádost o nový kód- firma ZAT vyrábí přístroj k této stimulaci. Je bezpečnost je ověřena a jeho účinnost byla prokázána u pacientů s bolestivou formou senzorické neuropatie. Členové nemají s touto léčbou dostatek zkušenosti ( je užívána u jiných chorob). Proto se dohodli, že požádají o vyjádření význačného neurofyziologa prof. Rokytu, než budou žádost o tento kód realizovat. Vyjádření prof. Rokyty bude přílohou žádosti o uznání kódu.
 8. Nabídka časopisu pro ČDS
  Společnost We make media zastoupená MUDr. Ivanou Kaderkovou navrhuje vytvoření časopis pro ČDS, který by byl financován z reklamy. Rozvinula se diskuse ohledně potřebnosti tohoto časopisu, ale i o tom, že reklama v novém časopisu sníží možnosti reklamy ve stávajícím časopisu DMEV a v dalších diabetologických mediích. Členové výboru budou tento návrh dále diskutovat a rozhodnou se na příštím výboru.
 9. Pracovní dny dětské diabetologie - Karlovy vary ve dnech 30.- 31. 10.2009. Členové výboru jednomyslně schválili finanční podporu na pronájem sálu ve stejné výši jako v r 2008.
 10. Luhačovice 2010 - členové výboru odsouhlasili, že certifikáty se na kongresu Luhačovice budou vydávat až po ukončení kongresu a navrhují jednodenní registrační poplatek 200 Kč /1 den.
 11. III. Ročník mezioborového setkání diabetologů, psychiatrů a psychologů
  Doc. Lacigová informovala výbor o konání plánovaném sjezdu dne 19. - 20.3.2010 a požádala ČDS o podporu. Jednomyslně rozhodnuto, že setkání proběhne pod záštitou ČDS.
 12. Publikace Monogenní diabetes mellitus: od genetiky k léčbě autorů: Lebl, Průhová je podpořena výborem ČDS a bude rozeslána všem členům ČDS v říjnu t.r. společně s informacemi členům.
 13. MOET DM2
  V projektu je evidováno 100 praktických lékařů a 50 diabetologů - celkem 5000 pacientů. V současnosti probíhá zpracování výsledků a farmakoekonomická analýza. Praktičtí lékaři budou s projektem dále pokračovat a prof. Kvapil navrhuje zůstat jako partneři. Všichni členové výboru hlasovali pro pokračování projektu.
 14. Stránky ČDS - konstatována neuspokojivá spolupráce vybraného odborníka a správce stránek v posledních 6 měsících. Navržen jako trvalý konzultant Dr. Jankovec z Plzně, protože se osvědčil nejlépe. Jeho spolupráce se správcem stránek bude dlouhodobá a bude podléhat průběžnému hodnocení.
 15. Různé:
  • IDF - prof. Škrha zajistí presentaci ČDS na sjezdu IDF v Montrealu
  • Péče o diabetiky praktickými lékaři - v současné době je snaha praktických lékařů pečovat o diabetiky samostatně. Jejich standardy péče o diabetiky nejsou v souladu se standardy ČDS. Zvýšenou péči o diabetiky praktickými lékaři je třeba podpořit při zachování zásad kvalitní léčby diabetu. Proto byla ustavena pracovní skupina, která se touto problematikou bude zabývat (Kvapil, Perušičová, Hradec, Jirkovská a Rušavý)
  • Diagnostika MODY diabetu - prof. Rušavý se bude podílet na organizaci pracovní skupiny - Diagnostika MODY diabetu. Pracovní skupina by sestávala z osob, které diagnostiku v současnosti provádí (MOTOL, Královské Vinohrady)
  • Registr pregestačních diabetiček v ČR - vytvoření registru již bylo podpořeno ČDS, která bude organizátorem a majitelem dat, ale je třeba požádat o podporu porodnickou a neonatologickou společnost. Výbor schválil odeslání dopisu se žádostí o podporu.
 16. Noví členové:
  • MUDr. Ladislav Slezák, Israel
  • Mgr. Cikrtová Lucie, NovoNordisk, Evropská 33c, Praha 6
  • Ing. Štěpán Bogdanič, Elekta, Karlštejnská 9, Jinočany u Prahy
  • MUDr. Boris Pontes, Royova 1, Piešťany, Slovensko
  Podiatrická sekce
  • MUDr. Jurková Jitka, Sokolská třída 47, Mor. Ostrava 702 00
  • MUDr. Klein Jozef, Luční 834, Unhošť 273 51

Příští zasedání výboru České diabetologické společnosti: 8.12.2009 v 10.30 hod. v Hotelu Stará zbrojnice Praha.

Pozn:

Po ukončení zasedání výboru byl členům výboru představen projekt využití elektronických medií v praxi lékaře (MODEL). Společnost Eli Lilly přestavila výboru ČDS nový projekt zaměřený na využití elektronických medií v praxi.

14.10.2009
zapsal Rušavý

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02