Zápis z 5. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 01. 02. 2011 od 11 hodin v Praze

(salonek Hotelu Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1)

Přítomni (abecedně): Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., MUDr. Jiří Hradec, Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.,MBA., Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., MUDr. Tomáš Merhaut, Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD.

Omluveni: Prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., MUDr. Jindřich Olšovský, PhD, Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc., Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

Jednání Výboru ČDS řídila předsedkyně výboru ČDS Prof. MUDr. Pelikánová, DrSc. Jednání bylo zahájeno dne 01. 02. 2011 v 11,00 a ukončeno v 15,00.

Jednání probíhalo podle připraveného programu:

 1. Kontrola minulého zápisu.
 2. Internetové stránky ČDS.
 3. Standardy diabetologické.
 4. Kongres Luhačovice 2011.
 5. Účast ČDS na IDF.
 6. Regulace v oboru diabetologie pojišťovnami v ČR.
 7. Program výuky chůze pro pacienty po amputaci v lázních Vráž.
 8. GP projekt – uznání kódu péče o diabetického pacienta.
 9. Žádost o akreditaci DM2T.cz a EUNI DIA Special.
 10. Podrobné vyúčtování Kongresu Luhačovice 2010.
 11. Žádost o umístění odkazu Diabetické asociace na stránky diab.cz.
 12. Informace o analýze mortality pacientů s diabetem podle dat VZP.
 13. Postgraduální vzdělávání v diabetologii a endokrinologii.
 14. Zrušení členství za neplacení členských příspěvků.
 15. Různé:
  a) Projekt MOET.
  b) Podiatrická sekce.
  c) Signální kódy a nové kódy odbornosti 103.
  d) Národní diabetologický program.
  e) Návrh novely zákona o zdravotnických službách.
  f) Studie DEPAC.
  g) Internistický kongres Praha.
  Per rollam schválené:
 16. Dopis ZP o projednání problematiky regulace lékové preskripce v oboru diabetologie.
 17. Kongres Luhačovice 2011, výzva přednášejícím.
 18. Pozvání SDS na kongres Luhačovice 2011.
 19. Zástupce na IDF.
 20. Připomínky k novele zákona č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb.
 21. Návrh na strukturu stáží v rámci interního kmene za diabetologii.
 22. Referenční skupiny.
 23. Noví členové ČDS.
 24. Další zasedání výboru ČDS.

Ad 1. Kontrola minulého zápisu.

Vysloven souhlas se zápisem ze zasedání výboru ČDS v 12 / 2010 a konstatováno, že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 01:
Výbor ČDS rozhodl:
 • a) Prof. Pelikánová rozdělí diabetologická centra na A – kompletní praktická i edukační činnost, B – praktická činnost bez edukačních aktivit.
 • b) Pokračuje práce na zřízení nadace Diabetes – prof. Pelikánová.
 • c) Národní diabetologický program: úkol pro všechny připravit do příští schůze základní cíle a způsob jejich kontroly.
 • d) Prof. Škrha pozval profesora Schwarze na přednášku zahraničního experta na téma Detekce diabetu.
  Pozvání bylo přijato.
 • e) Prof. Pelikánová pozvala prof. Haluzíka na Syllabovu přednášku, pozvání bylo přijato.
 • f) Standardy budou revidovány a rozeslány členům výboru k oponování do 30. 04. 2011. Nové standardy:
  Akutní komplikace – prof. Anděl, Diabetická nefropatie – prof. Pelikánová, prof. Kvapil + nefrologové,
  Retinopatie – prof. Pelikánová + oftalmologové.
 • g) Dotázán MUDr. Solař, zda by chtěl zastupovat ČDS na zasedání IDF. Doc. Lacigová mu poskytla podklady. Zatím se zastupování českých diabetologů v IDF není schopen ujmout, ale nevylučuje dělat tuto práci v budoucnosti. Zatím bude pokračovat doc. Lacigová a za 3 měsíce bude vyzván prof. Rušavým k novému zvážení nabídky. Na sjezd IDF v Dubaji připraví poster Epidemiologické studie prof. Škrha.
 • h) Prof. Nauk bude dotázán prof. Andělem, zda by měl zájem přednášet v Luhačovicích v r. 2012.

Ad 2. Internetové stránky www.diab.cz.

Referoval Prof. Rušavý. Probíhá kontinuální snaha o zlepšování kvality stránek. Se vzhledem je obecná spokojenost. Podařilo se aktualizovat data z center s výjimkou (FNKV, Brno- Sv. Anna, Č. Budějovice, Olomouc). Byly kompletně novelizovány informace ohledně vzdělávání.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 02:
Výbor ČDS prodiskutoval a rozhodl:
 • a) Složka aktualit dosud není optimální. Péči o tuto složku převezme prof. Svačina. Bude vytvořen archiv aktualit, kam budou přesunovány starší zprávy.
 • b) Prof. Svačina projedná s právníkem ČLS JEP, zda je možné vytvořit seznam členů ( Jméno, příjmení, titul, město působení) s ohledem na zákon o ÚOOÚ. Pokud ano, bude seznam rozdělen na lékaře a nelékaře. Bude zřetelně prezentovaný počet členů.
 • c) Členství lékařů, kteří nezaplatili poplatky za rok 2009 a 2010 bude ukončeno dle stanov ČLS JEP.
 • d) Pod složku Vyhledávání budou umístěny dva nejdůležitější odkazy: OSAD a DAČR .
 • e) Pod standardy a jiná doporučení bude umístěn přepočet IFCC a DCCT včetně tabulky.
 • f) Logo ČDS je na komerčních stránkách firmy, která vyrábí přístroj pro mesodiencefalickou modulaci. Výbor požádal prof. Svačinu, aby dopisem vyzval firmu, aby logo odstranila.
 • g) Prof. Jirkovská žádá, aby Podiatrická pracovní skupina byla na stránkách jinde, než pod pracovními skupinami, protože má obavy, že členové informace nenajdou. Rozhodnuto ponechat pracovní skupinu Podiatrie pod pracovními skupinami jako dosud. Každé centrum (např. IKEM) může mít v charakteristice centra odkaz na svoji podiatrii.
 • h) Prof. Rušavý napíše dopis tvůrci stránek firmě MeDitorial, kde jej bude informovat, že finance od firem získané na podkladě žádost ČDS stačí dle dohody na 4 roky provozu stránek.

Ad 3. Standardy diabetologické.

Referovala o stavu aktualizace prof. Pelikánová. Práce probíhají do konce února 2011.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 03:
Výbor ČDS rozhodl, že inkretiny budou vloženy jako standardní součást léčby DM. Stávající stanovisko k inkretinové léčbě bude po té staženo.

Ad 4. Kongres Luhačovice 2011.

Referovala prof. Pelikánová, že výbor ČDS obdržel dosud Abstrakta 47 přednášek a 11 posterů. Prof. Kvapil referoval o dojednávání termínů a témat firemních symposií, zatím se zdá, že všechny firmy budou uspokojeny.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 04:
Výbor ČDS projednal a rozhodl:
 • a) Prof. Kvapil do 14 dnů rozešle rozpis firemních sympozií.
 • b) Odsouhlaseno umístění Loga ČDS na vstupní stan kongresu Luhačovice.
 • c) Programový výbor ohodnotí individuálně všechna abstrakta známkou od 1 – 5. 5 značí nejvyšší kvalitu. Výbor se sejde 23. 02. 2011 v IKEM Praha.
 • d) Všichni vyzvaní řečníci byli osloveni a souhlasí s přednáškou. Jejich odměna za přednášku je 10 000 Kč.

Ad 5. Účast ČDS na IDF.

Viz bod 1- kontrola zápisu.

Ad 6. Regulace v oboru diabetologie pojišťovnami v ČR

Referoval MUDr. Hradec. Jde především o regulace na léky a PZT. Konstatovány značné rozdíly v jednotlivých krajích ČR. Dopis zdravotním pojišťovnám, který připravila MUDr. Račická, zůstal ze strany ZP zatím bez odezvy.

Výbor ČDS konstatoval, že odvolání je individuální. Pokud lékaři budou považovat regulaci za nepřiměřenou, začnou jednat s danou zdravotní pojišťovnou. Zde je rozhodující význam standardů, od kterých se odvíjí výše regulací a tím případné navýšení preskribce na příští rok, úzce související s kvalitou péče. Jde o jasný příklad, jak zdravotní pojišťovna může přímo zasahovat do kvality péče. Člen výboru může být vyzván, aby se zúčastnil jednání smírčí komise. Důležitý je pečlivý rozbor nákladů lékaře před jednáním.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 05:
Výbor ČDS stanovil, že MUDr. Hradec, MUDr. Račická, MUDr. Merhaut jsou gestory výboru za problematiku regulačních mechanismů. Jmenovaní jsou ve věci oprávněni jednat jménem výboru se zdravotními pojišťovnami.

Ad 7. Program výuky chůze pro pacienty po amputaci v lázních Vráž.

Referoval Prof. Kvapil. Jde o program výuky chůze pro pacienty po vysoké amputaci v lázních Vráž. Výbor vyslechl informaci zástupců léčebny Lázní Vráž, které provádí revitalizaci pacientů po amputaci jako jediné lázně v ČR. V minulém roce léčili 25 pacientů. Pobyt trvá 28 dnů, má část edukační a část rehabilitační. Trvale je přítomna nutriční terapeutka, internista a 1x týdně protetik. Většinou jsou léčeni 3 – 4 pacienti ve skupině. Podmínkou nástupu je zhojený pahýl a protéza. Pacient nesmí být déle než 1 rok po amputaci. Jedná se o plně hrazenou péči podle Vyhl. MZ ČR č. 058/1997 Sb., (indikační seznam lázeňské léčby) indikační skupina VII/88. Předepisuje návrh na léčbu diabetolog, lázeňský poukaz vystavuje registrující praktický lékař podle zákona 48 /1997 Sb. Prof. Kvapil má k dispozici data dle regionů ohledně všech amputací. Počet amputací je vysoký 23 / 100 000 diabetiků a dle regionů se významně liší.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 06:
Výbor ČDS aktivitu podporuje, rozhodl dát informaci o nové indikační skupině VII/88 do aktualit na stránky ČDS s odkazem na adresu Lázní Vráž. (ne jejich www.stránky).

Ad 8. GP projekt – uznání kódu péče o diabetického pacienta, absolvování kurzu.

Referoval prof. Kvapil. Obvodní lékař v současnosti nepotřebuje nic k nasmlouvání kódu péče o diabetiky s VZP ani s dalšími zdravotními pojišťovnami, jak vyplývá z předpisů, uvedených ve sbírce zákonů. Vedena diskuse, že po roce by měla být schůzka, kde by měla být zhodnocena funkce systému. Zde by bylo možné jednat o případném povinném kurzu zaměřeném na léčbu diabetu před nasmlouváním kódu.

Ad 9. Žádost o akreditaci DM2T.cz a EUNI DIA Special.

Referoval prof. Kvapil, který je garantem aktivity za výbor ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 07:
Výbor ČDS s žádostí souhlasí, bude vyžadovat garanci svých členů. DM2T (Kvapil, Rušavý, Svačina) EUNI DIA Speciál (Pelikánová, Kvapil, Rušavý, Svačina). Bude schvalováno per rollam.

Ad 10. Podrobné vyúčtování Kongresu Luhačovice 2010.

Referoval prof. Kvapil, který konstatoval, že reálná čísla jsou v cenách na stránce příjmové, na stránce nákladové je na tisk pozvánek dosti vysoký náklad, jinak odpovídá vyúčtování. Nepodařilo se zjistit, proč byl dohodnutý výdělek sjezdu v r. 2010 o 300 000 nižší, než bylo dohodnuto.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 08:
Výbor ČDS po delší diskusi souhlasí s tím, že pořádající firma uhradí ČDS 1/2 nedoplatku. Výzvu napíše Prof. Kvapil. Výbor ČDS s navrženým vyrovnáním souhlasí.

Ad 11. Žádost o umístění odkazu Diabetické asociace na stránky diab.cz.

Referoval prof. Kvapil.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 09:
Výbor ČDS vyslovil souhlas s umístěním odkazu.

Ad 12. Informace o analýze mortality pacientů s diabetem podle dat VZP.

Referoval prof. Kvapil.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 10:
Výbor ČDS vyslechl referát prof. Kvapila se závěrem:
 • Analýza mortality diabetiků z dat VZP ukazuje na zvýšenou mortalitu mladých pacientů léčených inzulínem ve srovnání se zdravou populací.
 • Pacienti léčení PAD jsou v 50% léčeni hypolipidemiky (statiny) a v 60% ACE inhibitory.
 • Prof. Kvapil vystaví v aktualitách analýzu na stránky VZP.

Ad 13. Postgraduální vzdělávání v diabetologii a endokrinologii.

Referovala prof. Pelikánová o změně struktury interního kmene.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 11:
Výbor ČDS vyslovil souhlas s návrhem na specifikaci 6 měsíců volitelné praxe v rámci 24 měsíců interního kmene za obor diabetologie a endokrinologie:
 • 6 měsíců interna (AP I. typu, lůžkové oddělení, bez další specifikace)
 • celkem 24 měsíců, vše na AP I. Typu,
 • 2 měsíce chirurgie,
 • 2 měsíce anesteziologie a resuscitace,
 • 2 měsíce interna s neselektovaným příjmem
 • 12 měsíců interna
 • 6 měsíců volitelná praxe (definuje příslušná AK)

Ad 14. Zrušení členství za neplacení členských příspěvků.

Referovala prof. Pelikánová o neplatících členech ČDS. MUDr. Merhaut konstatoval, že Stanovy ČDS ČLS JEP umožňují v takovém případě zahájit proces ukončení členství.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 12:
Výbor ČDS rozhodl, že s lékaři, kteří nezaplatili poplatky za rok 2009 a 2010, bude zahájen proces ukončení členství, a to v souladu se Stanovami ČLS JEP, ustanovení § 16, odst. 4, písm.d).

Ad 15. Různé.

 • a) Projekt MOET.
  Hlavním cílem MOETu je ukázat, že zvýšení nákladů na léčbu povede k snížení HbA1c v ambulancích diabetologů i praktických lékařů. Prof. Kvapil má kompletní data, která poskytne členům výboru.
  Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 13:

  Výbor ČDS rozhodl, že data MOET budou podrobena farmakoekonomické analýze Sekretářka koupí vysokokapacitní média a zařídí rozeslání dat členům výboru, aby je tito mohli podrobit indiviuální analýze.

 • b) Podiatrická sekce.
  Omluvená prof. Jirkovská mailem sděluje, že o případné zájemkyně o kurz pro podiatrické sestry (mohou se informovat u Kateřiny Čechové – kace@ikem.cz), máme ještě volná místa. Systém seminářů zaměřených na péči o syndrom diabetické nohy v nemocnicích se již začíná realizovat – organizuje Galensymposion, termíny jsou 17. 03., 28. 04. a 26. 05. t.r.
 • c) Signální kódy a nové kódy odbornosti 103.
  MUDr. Merhaut upozornil, že platný seznam výkonů je tvořen předpisy Vyhl. MZ ČR č. 472 / 2009 Sb., a Vyhl. MZ ČR 397 / 2010 Sb. Jedině zde uvedené kódy je povoleno vykazovat. Nové kódy naší odbornosti za rok 2010 jsou ve Vyhl. 397.
 • d) Národní diabetologický program. Jedná se o aktualizaci tohoto programu.
  Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 14:

  Výbor ČDS uložil všem členům připravit do příští schůze základní cíle a způsob jejich kontroly.

 • e) Návrh novely zákona o zdravotnických službách. (NNZZS)

  Referoval MUDr. Merhaut, který výbor seznámil se souhrnem připomínek. MUDr. Merhaut dále podrobněji vysvětlil problematiku navrhovaných nových registrací v NNZZS ve vztahu k nově vzniklé dvojodbornosti diabetologie a endokrinologie a v kontexu se zněním Vyhl. MZ 185 / 2009 Sb., a Vyhl. MZ 361 / 2010 Sb., jejich přílohy č 3, kapitola 7 a 8. Zde absentuje převodní můstek mezi starým současným stavem dvou odborností diabetologie a endokrinologie, který byl ještě v předpisu 233 / 2008 Sb. Fakticky to znamená, že na novou dvojodbornost nemá nikdo atestaci a obě původní odbornosti vymizely z uvedené legislativy. Logicky musí vzniknout problém při předpokládaných nových registracích, a to při formě registrace ad personam i ad institutionem. (např. odborní vedoucí v diabetologických centrech nemocnic), protože na původní dvě odbornosti chybějící v současné legislativě by registrující úřad musel předmětnou registraci zamítnout. Výbor ČDS konstatoval, že je třeba vést jednání s MZ ČR o situaci a o nápravě legislativně chybného stavu, a to zejména s ohledem na právní institut principu nabytých práv.

  Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 15:

  Výbor ČDS vyslovil souhlas s odesláním připomínek k NNZZS. Provede Prof. Pelikánová, písemný materiál dodá MUDr. Merhaut. Dále výbor ČDS prověřil MUDr. Merhauta přípravou a v součinnosti s Prof. Pelikánovou jednáním v této věci se zainteresovanými institucemi. (MZ ČR, LRV). MUDr. Merhaut je pověřen průběžně informovat Prof, Marka z ČES o probíhajících aktivitách. Výbor ČDS souhlasí, aby se předmětných zásadních jednání účastnil i zástupce ČES. Zajistí MUDr. Merhaut a Prof. Pelikánová, kteří přednesou problematiku na nejbližším zasedání AK MZ ČR pro diabetologii a endokrinologii.

 • f) Studie DEPAC.
  Referoval prof. Anděl.
  Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 16:

  Výbor ČDS souhlasí a podporuje provedení studie DEPAC II v ČR. Studie má za cíl zveřejnit data z ČR získané ve studii a porovnat data s jinými státy EU. Výbor souhlasí s účastí prof. Anděla, zástupci ČR pro DEPAC, na sjezdu IDF v Dubaji a na dalších jednáních, které se budou týkat činnosti IDF/DEPAC.

 • g) Internistický kongres Praha.
  Koná se ve dnech 25 – 28. 09. 2011 v Praze.
  Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 17:

  Výbor ČDS rozhodl, že do 28. 02. 2011 si členové výboru rozmyslí název 3 sdělení, které máme za úkol připravit. Jedná se o blok 3 x 20minut. Výběr přednášejících a témat proběhne per rollam. ad 16. Dopis ZP o projednání problematiky regulace lékové preskripce v oboru diabetologie. Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání návrhy výboru ČDS na dopisy ZP.
  Obeslané všechny pojišťovny s dopisem na téma o projednání problematiky regulace lékové preskripce v oboru diabetologie.

  Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 18:

  Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas se zněním a rozesláním dopisu na ZP.

Ad 17. Kongres Luhačovice 2011, výzva přednášejícím.

Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání návrhy výboru ČDS na přednášející kongresu Luhačovice 2011.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 19:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas s přednášejícími a tito byli osloveni a vyzváni k aktivní účasti.

Ad 18. Pozvání SDS na Kongres Luhačovice 2011.

Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání návrhy výboru ČDS na pozvání SDS na kongres Luhačovice.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 20:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas s pozváním SDS na kongres Luhačovice. Pozvání bylo učiněno.

Ad 19. Zástupce na IDF.

Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání návrhy výboru ČDS na oslovení MUDr. Solaře z ÚVN a DAČR – zástupce na IDF.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 21:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas s pozváním MUDr. Solaře jako zástupce ČDS na IDF.

Ad 20. Připomínky k novele zákona č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb.

připomínky k novele zákona č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb. – specializační vzdělávání v oboru (postavení
rezidenta).
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 22:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas s odesláním připomínek na MZ ČR k uvedeným materiím.

Ad 21. Návrh na strukturu stáží v rámci interního kmene za diabetologii.

Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání výboru ČDS na MZ návrhy na strukturu volitelných 6 měsíců stáží v rámci interního kmene za diabetologii (interna-AP I.typu, lůžková část).
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 23:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas s uvedenými připomínkami.

Ad 22. Referenční skupiny.

Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání návrhy výboru ČDS na novelizaci předpisu o referenčních skupinách léčiv.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 24:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas s navrhovanými připomínkami.

Ad 23. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.

 • a) Nebyly projednány přihlášky lékařů do ČDS, žádné nedošly.
 • b) Nebyly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS, žádné nedošly.
 • c) Nebyly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS, žádné nedošly.

Ad 24. Další zasedání výboru ČDS.

Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 25:
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 13. 04. 2011 v 13,00. Kongres Luhačovice.
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 14. 06. 2011 v 10,00. Hotel Stará zbrojnice, Praha 1.
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 06. 09. 2011 v 11,00. Hotel Stará zbrojnice, Praha 1.
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 29. 11. 2011 v 11,00. Hotel Stará zbrojnice, Praha 1.

Zapsal: Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,PhD,
MUDr. Tomáš Merhaut
Dne 01. 02. 2011

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Předsedkyně výboru ČDS ČLS JEP

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02