Postery


ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ

Čtvrtek 19. dubna 2012
13.00-14.00 ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ
 • Prostor A: P1-P8 Komplikace
  (moderují: M. Prázný, V. Fejfarová)
 • Prostor B: P9–P17 Genetika
  (moderují: P. Piťhová, O. Cinek)
Pátek 20. dubna 2012
13.00-15.00 ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ
 • 13.00-14.00 Prostor A: P18–P26 Technologie a edukace
  moderují: Z. Jankovec, J. Brož
 • 14.00-15.00 Prostor A: P27–P35 Varia
  moderují: M. Honka, M. Žourek
 • ----------------------------------------
 • 13.00-14.00 Prostor B: P36-P44 Obezita a stravování
  moderují: M. Matoulek, K. Štechová
 • 14.00-15.00 Prostor B: P45-P50 Experimentální diabetes
  moderují: J. Kříž, P. Nečas

19. 4. 2012 ČTVRTEK

13.00-14.00 ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ

 • Prostor A: P1-P8 Komplikace
  (moderují: M. Prázný, V. Fejfarová)
 • Prostor B: P9–P17 Genetika
  (moderují: P. Piťhová, O. Cinek)

13.00-14.00 ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ

 • Prostor A: P1-P8 Komplikace
  (moderují: M. Prázný, V. Fejfarová)
 1. Nealkoholické ztukovatění jater u pacientů s diabetes mellitus 2. typu
  D. Vrzalová, E. Talašová /Přerov/
 2. Prolongované lačnění snižuje obsah tuku v játrech u pacientů s DM 2. typu
  H. Kahleová, L. Bělinová, M. Hájek, M. Dezortová, M. Hill, T. Pelikánová /Praha/
 3. Subjektivní versus objektivní hodnocení stavu mikrocirkulace u septických pacientů
  H. Koláčková, V. Česák, Z. Rušavý /Plzeň/
 4. Změny mikrovaskulární reaktivity po standardní snídani u pacientů v časných stádiích DM 2. typu
  E. Horová, M. Vejražka, J. Škrha jr., M. Kalousová, J. Škrha, M. Prázný /Praha/
 5. Chronotropní efekt kardiovaskulární rehabilitace u diabetiků s chronickou ischemickou chorobou srdeční
  H. Svačinová, E. Nosavcovová, V. Mrkvicová, M. Frantisová, J. Siegelová, P. Dobšák /Brno/
 6. Rozdílná incidence rizikových faktorů KVO u diabetiků 2. typu v závislosti na kouření - studie post-MONICA v letech 1997/98 - 2007/2008
  M. Galovcová, V. Adámková, R. Cífková, J. Bruthans, Z. Petržílková, V. Lánská /Praha/
 7. Porovnání působení takrolimu a cyklosporinu na glukózový metabolizmus po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu v pozdním potransplantačním období
  T. Havrdová, F. Saudek, T. Jedináková, K. Lipár, J. Skibová /Praha/
 8. Poruchy imunitního systému u pacientů s infikovanými diabetickými ulceracemi
  V. Fejfarová, A. Jirkovská, M. Dubský, M. Kučerová, J. Vydláková, A. Sekerková, J. Franková, Z. Hunal, R. Bém, V. Wosková, J. Skibová /Praha/

13.00-14.00 ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ

 • Prostor B: P9–P17 Genetika
  (moderují: P. Piťhová, O. Cinek)
 1. Genové polymorfismy deglykosylačních enzymů u pacientů s diabetickou nefropatií
  M. Flekač, J. Novák, A. Novotný, M. Jarolímková, J. Škrha /Praha/
 2. Určení rizikových genetických faktorů u diabetické nefropatie kombinací multilokusové analýzy a analýzy přežívání – výsledky pilotní studie
  V. Tanhäuserová, V. Bartáková, K. Kuricová, L. Pácal, P. Linhartová, J. Svojanovský, D. Krusová, S. Štěpánková, J. Olšovský, J. Bělobrádková, J. Řehořová, J. Ott, K. Kaňková /Brno/
 3. Sérové koncentrace a mRNA exprese Th2 asociovaného chemokinu CCL 17 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a obezitou 3. stupně: vliv nízkokalorické diety a tubulizace žaludku
  M. Mráz, Z. Lacinová, P. Kaválková, J. Drápalová, D. Haluzíková, R. Pavlovičová, J. Jahodová, M. Čechová, M. Urbanová, M. Kasalický, Š. Svačina, M. Haluzík /Praha/
 4. Polymorfismus genu pro connexin 37 (C1019T) jako modulátor změn krevního tlaku u pacientek s diabetes mellitus 1. typu
  P. Piťhová, J. Piťha, J. Hubáček, M. Kvapil /Praha/
 5. Polymorfizmus v genu pro NPY2 ovlivňuje změnu koncentrace lačné glykémie v průběhu deseti let
  P. Suchánek, J.A. Hubáček, I. Kralova Lesna, M. Galovcová, V. Adámková /Praha/
 6. Různorodý fenotyp českých pacientů s mutací v HNF1B genu (MODY5, syndrom renálních cyst a diabetu)
  Š. Průhová, P. Dušátková, M. Malina, J. Dušek, K. Bláhová, O. Cinek, T. Seeman, J. Lebl /Praha/
 7. Prevalentní mutace ve 125. aminokyselině genu HNF4A způsobující HNF4A-MODY: efekt zakladatele nebo mutační hot spot?
  P. Dušátková, Š. Průhová, J. Lebl, O. Cinek /Praha/
 8. Přínos stanovení GADA u T1D a LADA
  P. Weber, H. Meluzínová, D. Weberová, P. Ambrošová, P. Kuklinek, H. Matejovska-Kubešová, K. Bieláková, M. Černá /Brno/
 9. DNA analýza monogénovej obezity u detí na Slovensku – pilotná štúdia
  D. Staníková, M. Balogová, J. Staník, M. Hučková, I. Mašindová, L. Valentínová, Ľ. Tichá, D. Gašperíková, I. Klimeš

20. 4. 2012 PÁTEK

13.00-15.00 ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ

 • 13.00-14.00 Prostor A: P18–P26 Technologie a edukace
  moderují: Z. Jankovec, J. Brož
 • 14.00-15.00 Prostor A: P27–P35 Varia
  moderují: M. Honka, M. Žourek
 • 13.00-14.00 Prostor B: P36-P44 Obezita a stravování
  moderují: M. Matoulek, K. Štechová
 • 14.00-15.00 Prostor B: P45-P50 Experimentální diabetes
  moderují: J. Kříž, P. Nečas
 • 13.00-14.00 Prostor A: P18–P26 Technologie a edukace
  (moderují: Z. Jankovec, J. Brož)
 1. Porovnání variability glykémie pomocí kontinuálního monitorovacího systému glykémie u pacientů s diabetes mellitus 2. typu léčených režimem PAD + NPH se změnou na režim PAD + inzulín glargin: Studie COBIN2
  D. Janíčková Žďárská, Z. Rušavý, M. Krčma, J. Brož, M. Kvapil, B. Křivská /Praha/
 2. Porovnání přesnosti měření senzorů Medtronic Sof a Enlite u dětí s diabetem 1. typu
  B. Obermannová, S. Koloušková, K. Štechová, R. Šitová, R. Koukalová, Z. Šumník /Praha/
 3. Mobilní technologie a management diabetické diety
  J. Moskalyk, D. Vostřák, Z. Střížová /Karlovy Vary/
 4. Meziroční a sezónní variabilita glykovaného hemoglobinu - léčíme čím dál tím lépe?
  M. Krčma, J. Kašpárek, Z. Rušavý /Plzeň/
 5. První výsledky projektu PROROK (Prospektivní observační projekt významu diference glykémie nalačno - postprandiální glykémie pro odhad úspěšnosti terapie analogy GLP 1 resp. inzulínem bazálním, bolusovým nebo jejich kombinací)
  M. Kvapil /Praha/
 6. Vliv edukace a užití kalkulovaného bolusu na kompenzaci u diabetiků
  J. Gruberová, H. Kůsová, R. Říhánková, M. Jandová, R. Fatková, Z. Rušavý /Plzeň/
 7. Interdisciplinární pohled na manipulaci s inzulinem při léčbě inzulinovou pumpou
  T. Hrachovinová, V. Fejfarová /Praha/
 8. Vliv léčby deprese na kompenzaci diabetu
  J. Komorousová, Z. Jankovec, Z. Rušavý /Plzeň/
 9. Vybrané charakteristiky hypoglykémií u pacientů s diabetes mellitus 1. typu – výsledky dotazníkového šetření – pilotní studie
  J. Brož, J. Urbanová, M. Brabec, J. Polák, J. Kožený, M. Anděl /Praha/

14.00-15.00 Prostor A: P27–P35 Varia (moderují: M. Honka, M. Žourek)

 1. Recidivující hypoglykémie navozené aberantní sekrecí IGF-2 solitárním fibrosním tumorem
  M. Honka, M. Seňková, R. Kodet, R. Průša /Praha/
 2. Urgentní stavy v diabetologii - Laktátová acidóza
  T. Neškudla, T. Pelikánová /Praha/
 3. Disperze QT intervalu a další elektrokardiografické změny u žen s gestačním diabetes mellitus v porovnání se zdravými gravidními i negravidními kontrolami
  E. Žákovičová, J. Charvát, E. Medová, E. Fialová, M. Mlček, O. Kittnar /Bratislava/
 4. Retrospektivní analýza poruch kostního metabolismu u pacientů zařazovaných do čekací listiny ke kombinované transplantaci ledviny a slinivky
  S. Kratochvílová, T. Havrdová, F. Saudek, J. Brunová /Praha/
 5. Atypická forma Charcotovy osteoartropatie levého zápěstí a palce LHK u diabetika 1. typu
  P. Wohl, R. Bém, V. Fejfarová, P. Vašíčková, L. Řezaninová /Praha/
 6. Vliv akutní hyperinzulinémie a blokády AT1 receptoru (ARB) na plazmatické hladiny vybraných androstanů a pregnanů u pacientů s diabetem 2. typu a zdravých kontrol
  K. Zídková, M. Hill, E. Švehlíková, J. Vrbíková, T. Pelikánová /Praha/
 7. Adipokiny v možné predikci Ca pankreatu u pacientů s DM 2. typu
  T. Vařeka, M. Zeman, T. Krechler, M. Vecka, J .Macášek /Praha/
 8. Diabetes mellitus, inzulinová rezistence a karcinom pankreatu
  M. Zeman, T. Vařeka, J. Macášek, T. Krechler, M. Vecka, A. Žák /Praha/
 9. Mortalita pacientů s diabetem 2005 – 2007: analýza dat VZP
  M. Kvapil, T. Pavlík, O. Titman, P. Horák /Praha/

13.00-15.00 ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ

 • 13.00-14.00 Prostor B: P36-P44 Obezita a stravování
  (moderují: M. Matoulek, K. Štechová)
 1. Vliv bariatrických operací na diabetes mellitus a hypertensi
  M. Hrubý, J. Hain, D. Švehlová, D. Pospíšil /Turnov/
 2. Metabolické změny po LGCP
  M. Bolek, P. Holéczy, M. Bužga, L. Pasnišin /Ostrava/
 3. Srovnání výsledků různých bariatrických operací u obézních diabetiků 2. typu
  M.Čierny, Z. Heraufová , M. Čierny jr. /Břeclav/
 4. Srovnání stravovacích návyků a míry kompenzace vybraného vzorku diabetiků 2. typu v ČR a USA
  H. Vaňkátová, T. Hendrychová, J. Vlček, A. Šmahelová, S. Leal, A. Kuběna /Hradec Králové/
 5. Kvantifikace C-peptidové sekrece po podání syrovátkových proteinů porovnaná s výsledky standardních stimulačních testů u zdravých jedinců
  E. Wildová, P. Dlouhý, P. Kraml, J. Rambousková, V. Šmejkalová, J. Potočková, M. Anděl /Praha/
 6. Diabetes a cvičení: Projekt "Rozhýbejte svou cukrovku!"
  B. Doležalová, M. Krobot, P. Strnadlová, J. Hradec /Chrudim/
 7. Léčba závislosti na tabáku, přínosy a možná rizika u pacientů s diabetem
  A. Kmeťová, E. Králíková, L. Štěpánková, K. Zvolská, J. Škrha, M. Blaha, Z. Bortlíček /Praha/
 8. Faktory ovlivňující celkový průběh a výsledek těhotenství matek s diabetem 1. typu
  T. Ulmannová, D. Bartášková, I. Špálová, K. Štechová /Praha/
 9. Farmakoekonomika antidiabetické terapie po bariatrické operaci
  M. Matoulek, Z. Telička, T. Doležal, J. Laštovičková, Š. Svačina
 • 14.00-15.00 Prostor B: P45-P50 Experimentální diabetes
  (moderují: J. Kříž, P. Nečas)
 1. Rosuvastatin snižuje hladiny CRP a zlepšuje inzulinovou senzitivitu u transgenních spontánně hypertenzních potkanů se zvýšenou expresí lidského CRP
  H. Malínská, M. Maxová, O. Oliyarnyk, L. Kazdová, M. Pravenec /Praha/
 2. Omega 3 mastné kyseliny v kombinaci s kalorickou restrikcí potlačují chronickou zánětlivou reakci a stimulují katabolizmus lipidů a tvorbu protizánětlivých mediátorů v tukové tkáni laboratorních myší
  P. Flachs, M. Hensler, P. Zouhar, P. Janovská, M. Svobodová, R. Rühl, J. Kopecký /Praha/
 3. Efekt osajinu za stavu ischemie-reperfuze u srdcí diabetických potkanů v experimentu (pilotní studie)
  J. Nečas, L. Bartošíková,T. Bartošík, P. Fráňa, M. Pavlík /Olomouc/
 4. Účinok hyperglykémie na aktivitu pentózového cyklu in vitro
  K. Kuricová, L. Pácal, L. Knopfová, J. Tomandl, V. Tanhäuserová, K. Kaňková /Brno/
 5. Efekt pomiferinu za stavu ischemie-reperfuze u srdcí diabetických potkanů v experimentu (pilotní studie)
  L. Bartošíková, J. Nečas, T. Bartošík, P. Fráňa, M. Pavlík /Olomouc/
 6. Vliv mesenchymálních kmenových buněk na prokrvení komůrky pro transplantaci Langerhansových ostrůvků může být měřen pomocí DCE-MRI
  J. Kříž, D. Jirák, P. Girman, E. Vodrášková, K. Zacharovová, E. Dovolilová, M. Hájek, F. Saudek /Praha/
PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02