Historie ČDS


Stručný přehled historického vývoje České diabetologické společnosti

Česká diabetologická společnost (angl. Czech Diabetes Society), ČDS, je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se sídlem v Praze. V čele společnosti je zvolený výbor, který má 12 členů a 3 členy revizní komise.

Historie společnosti

Česká diabetologická společnost byla založena původně jako sekce České lékařské společ-nosti v r.1963. Zakládajícími členy byli prof. MUDr. Richard Foit, DrSc., Prof. MUDr. Jiří Syllaba, DrSc. a Dr. Ota Dub. Dalšími významnými členy v prvních letech trvání společnosti byli doc. MUDr. Jan Stříteský, MUDr. Otakar Postránecký, doc. MUDr. Lidmila Hostomská, doc. MUDr. Bedřiška Skamenová a MUDr. Růžena Siebrová. V následujících letech působili ve společnosti např. Prof. MUDr. Jaroslav Páv, DrSc., Prof. MUDr. Zdeněk Svoboda, DrSc. a řada dalších. V předsednictvu ČDS se vystřídali:

Předsedové:

Prof. MUDr. Richard Foit, DrSc.
Doc. MUDr. Jiří Roštlapil, CSc.
Doc. MUDr. Miloš Středa, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Páv, DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc.
Doc. MUDr. Jindra Perušičová, CSc.
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Sekretáři:

MUDr. Růžena Siebrová
Doc. MUDr. Miloš Středa, CSc.
doc. MUDr. Josef Kmoch, CSc.
MUDr. Karel Vondra, DrSc.
Doc. MUDr. Jan Škrha, CSc.
doc. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD.

Aktivity společnosti

V prvním období byla snaha založit specializované pracoviště pro výzkum diabetu v České republice. K realizaci však nikdy nedošlo. Odborně se ČDS orientovala především na diagnostiku a terapii diabetu, postupně se vytvořil samostatný obor diabetologie, který si po klinické stránce udržoval úzký vztah k interně.

 • a) Domácí akce

  • ČDS založila tradici výročního kongresu, v r.1965 se poprvé konaly Diabetologické dny v Luhačovicích. V průběhu několika let byly navíc vydávány sborníky shrnující vybrané aktuální problémy diabetologie. Z původně malé akce, které se zpočátku účastnilo několik desítek osob, se stal celostátní kongres, jehož se pravidelně v posledních letech účastní stovky diabetologů a internistů ale i praktičtí lékaři. Kongres byl na počátku a mnoho let dále organizován jako akce České a Slovenské diabetologické společnosti a i po rozdělení republiky zůstává charakter akce s účastí odborníků z obou republik zachován. Výroční diabetologický sjezd v Luhačovicích navštívila řada významných osobností ze zahraničí, např. Dr. Leo P. Krall (USA, též president Americké diabetologické asociace), Prof. V. Schliack (NDR), Prof. R. B. Tattersall (UK), Prof. Mohnicke (NDR), Prof. D. Andreani (Itálie), Prof. Ogilvie (UK), Prof. J. Mirouze (Francie), Prof. Deckert (Dánsko), Prof. Balabolkin (SSSR), Prof. Boulton (UK), Prof. Pozilli (Itálie), Prof. Del Prato (Itálie), Prof. Landgraf (Německo), Prof. Roden (Rakousko) a další.
  • V rámci odborného programu výročního kongresu je od r.1992 založena tradice Syllabových přednášek (1992 - prof. Syllaba, 1993 – prof. Páv, 1994 – prof. Svoboda, 1995 – prof. Bartoš, 1996 – prof. Rybka, 1997 – prof. Anděl, 1998 – doc. Vavřinec, 1999 – doc. Perušičová, 2000 – doc. Škrha, 2001 – prof. Zamrazil, 2002 – Dr. Šmahelová, 2003 – prof. Jirkovská, 2005 – doc. Saudek, 2006 – prof. Pelikánová, 2007 – doc. Rušavý, 2008 – prof. Kvapil, 2009 – Dr. Lacigová, 2010 – Dr. Olšovský, 2011 – prof. Haluzík, 2012 – Dr. Andělová)
  • Vedle výročního kongresu ČDS, který se tradičně koná v Luhačovicích, se pořádají další pravidelné odborné a vzdělávací akce pod záštitou ČDS, k nimž se řadí Postgraduální diabetologické semináře (Poděbrady), Diabetologická interdisciplinární symposia (Hradec Králové), Postgraduální diabetologické semináře (Brno), Pracovní dny dětské diabetologie (Karlovy Vary) a řada dalších.
 • b) Mezinárodní akce

  • V r. 1992 organizovala ČDS z pověření výboru Evropské asociace pro studium diabetu 28. výroční kongres EASD, který se uskutečnil v Praze ve dnech 8. - 11. 9. 1992. Celková účast byla 5100 osob, takže kongres se stal do té doby největším lékařským kongresem uspořádaným v naší republice. Předsedou kongresu byl prof. MUDr. Jaroslav Páv, DrSc.
  • V r. 1997 bylo v Praze uspořádáno 14. mezinárodní dunajské symposium o diabetes mellitus (2. - 4. 10. 1997), z pověření Federace dunajských symposií. Předsedou symposia byl doc. MUDr. Jan Škrha, CSc.
  • V r. 2000 se konalo v Praze (14. - 16. 9. 2000) „International Symposium on Non-Enzymatic Glycation and Oxidative Stress in Diabetes mellitus“ jako samostatné symposium v rámci 36. výročního kongresu EASD pořádaného v Jeruzalémě. Předsedajícími byli J. Škrha, H. P. Hammes a U. J. Eriksson.
 • c) Organizace péče o diabetiky

  • Počátkem 70. let ČDS organizovala aktivity Svazu invalidů se zaměřením na diabetes. Z tohoto sdružení se později oddělila samostatná organizace Svazu diabetiků.
  • ČDS začala v 80. letech organizovat též celostátní Diabetologický program a vyvíjela širokou spolupráci s dalšími obory, jichž se právě realizace tohoto programu bezprostředně týkala (např. oftalmologie, gynekologie a porodnictví, biochemie aj). Od r. 2010 se vytváří nový Národní diabetologický program ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, na němž se podílejí také další odborné společnosti, včetně Společnosti všeobecného lékařství. Program je určen nejen k vytvoření podmínek zdravotní péče o diabetiky, ale též k prevenci diabetu a jeho komplikací v ČR.
  • Výbor spolupracuje s laickými organizacemi (Svazem diabetiků, Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí) při řešení společných otázek na jednáních s dalšími orgány (např. s Ministerstvem zdravotnictví ČR, zdravotními pojišťovnami apod.). Za účelem koordinace odborných aktivit i aktivit laických organizací a prosazování cílů péče o diabetiky byla vytvořena Diabetická asociace České republiky (DAČR) v r. 2009.
  • Na podzim roku 2003 bylo založeno Občanské sdružení ambulantní diabetologů jako organizace hájící zájmy praktických diabetologů.
  • Výbor systematicky zpracovává a novelizuje Doporučené postupy týkající se jednotlivých oblastí péče o diabetiky, které jsou dostupné na stránkách společnosti (www.diab.cz) a též v tištěné formě v časopise Diabetologie metabolismus, endokrinologie, výživa (2004, 2007, 2012).
 • d) Publikace, časopis

  • Přední představitelé ČDS vydali řadu publikací - monografií v oblasti diabetologie, z nichž významné jsou např.:
   • R. Foit, J. Syllaba: Diabetes mellitus, Praha 1970
   • J. Páv: Klinická diabetologie, Praha 1988
   • M. Anděl a spol.: Diabetes mellitus a další poruchy metabolismu, Praha 2001
   • V. Bartoš, T. Pelikánová a kol.: Praktická diabetologie, Praha 1996, 2000, 2004, 2010
   • A. Jirkovská a spol: Syndrom diabetické nohy, Praha 2006
   • M. Kvapil: Diabetologie 2010, Diabetologie 2011, Praha 2010, 2011
   • J. Perušičová a spol. Diabetes mellitus 1. typu, 2009, Diabetes mellitus 2. typu, 2011
   • J. Rybka: Diabetes mellitus – komplikace a přidružená onemocnění, 2007
   • Š. Svačina: Prevence diabetu a jeho komplikací, Praha 2008
   • J. Škrha a spol: Diabetologie, Praha 2009
   • V. Zamrazil, K. Vondra, A. Šimečková: Časná stadia diabetes mellitus, Praha 1997
  • ČDS je jednou z odborností, které se od r. 1998 podílejí na náplni časopisu Diabetologie, Endokrinologie, Metabolismus, Výživa. Členy redakční rady jsou za ČDS: prof. Anděl (šéfredaktor), prof. Bartoš, prof. Perušičová, prof. Rušavý, prof. Haluzík, doc. Cinek a prof. Škrha
 • e) Členství v zahraničních společnostech

  • ČDS má kolektivní členství v International Diabetes Federation (IDF), někteří jednotlivci (v r. 2000 celkem 83 členů ČDS) jsou členy Evropské asociace pro studium diabetu (EASD) a dále Mezinárodní federace dunajských symposií, v níž byli doc. Škrha 2. sekretářem (1995-1999) a prof. Bartoš (1995-2001) členem výboru.
 • f) Ocenění členům

  • ČDS uděluje jednou ročně cenu společnosti za nejvýznamnější práci (publikaci) v oboru za uplynulý rok. Od r. 2010 jsou udělovány ceny: Cena profesora Syllaby za monografii a Cena profesora Páva za originální článek v mezinárodním časopise. Na návrh výboru ČDS je udělováno Českou lékařskou společností JEP jmenování čestným členem ČDS a ČLS JEP.
PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02