Společnost

Společnost sdružuje lékaře, jiné zdravotnické pracovníky a další právnické subjekty, které spojuje zájem o vitreoretinální problematiku.
Členy se mohou stát odborníci z různých oborů, kteří mají vztah ke společné činnosti. Česká vitreoretinální společnost (ČVRS) koordinuje přednášky, semináře a publikační činnost v této oblasti tak, aby se zvýšily objektivní znalosti u oftalmologické veřejnosti. Osvětovou činností garantuje nezkreslené povědomí o onemocněních sítnice v co nejširších vrstvách veřejnosti. Garantuje zvyšování odborné úrovně specialistů.

Česká vitreoretinální společnost spolupracuje úzce s ostatními odbornými lékařskými společnostmi i dalšími právními subjekty, jejichž činnost souvisí s vitreoretinální problematikou, navazuje mezinárodní kontakty s vědeckými společnostmi a předními odborníky ve zmiňované oblasti. Hlavním partnerem v České republice je Česká oftalmologická společnost při České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Informovanost členů o všech záležitostech je zajištěna prostřednictvím WWW stránek.
Česká vitreoretinální společnost pravidelně každoročně organizuje kongres věnovaný vitreoretinální problematice. V období mezi kongresy se členové společnosti schází na pracovních dnech, které jsou organizovány podle aktuální potřeby.

Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1.LF UK aÚVN Praha
U vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02