Aktuality

  Hledej  

Nalezeno 16 záznamů z celkového počtu 16, zobrazeny 1. - 16.

19.4. 2019

Interpretace indikačních omezení úhrady centrové léčby

Interpretace stávajícího znění indikačních omezení úhrady centrové léčby - společný dokument ČVRS

čti více

Návrh výkladu podmínek úhrady centrové léčby

Úvod do problematiky:

            Nákladná terapie anti-VEGF přípravky je zabezpečena formou centrálně ustanovených pracovišť (dále jen „centra“). Podmínky použití a zejména úhrady této terapie (dále jen „centrová léčba“) jsou stanoveny Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Stanovené podmínky obvykle nazýváme indikační omezení úhrady a centra jsou povinna se jimi řídit. Splnění indikačních omezení úhrady je také významným faktorem při kontrole fungování centra plátcem zdravotních služeb.

            V běžné denní praxi se však setkáváme s úskalími indikačních omezení, které vyplývají zejména z jejich nejednoznačnosti. Problémy s interpretací podmínek úhrady ohrožují pacienta stran dostupnosti terapie (její začátek, průběh, intenzita, event. ukončení atd.) a částečně staví lékaře na tenký led možného postihu při kontrole plátcem péče, nebo při stížnosti pacienta.

            Proto vznikla snaha České vitreoretinální společnosti (ČVRS) sjednotit pohled na výklad indikačních omezení úhrady. Výbor ČVRS podmínky úhrady opakovaně diskutoval, vybral hlavní problémy a uspořádal setkání zástupců center, kde vznikl společný pohled na nejasné body výše zmíněných kritérií.

            Od 1.4. 2019 dochází k úpravě indikačních omezení úhrady ze strany SÚKLu. Sporné body komentujeme právě už ve znění těchto nových podmínek. Výklad nejasností plánujeme rozšířit mezi všechna centra a doporučit jejich plošné použití s cílem sjednotit centrovou léčbu napříč celou republikou. Takový postup má napomoci zajistit stejnou dostupnost a použití dané terapie ve všech centrech a současně napomoci v obraně centra při (často) irelevantní snaze zamítnout proplacení terapie revizním oddělením plátců.

            Tento text předpokládá, že použití léčivého přípravku bude v souladu s SPC daného léčiva a za tzv. „on-label“ podmínek terapie.

Seznam změn v nových podmínkách úhrady platných od 1.4. 2019

 • Terapie postižení sítnice při vlhké formě věkem podmíněné makulární degenerace, diabetickém makulárním edému, makulárním edému při okluzi retinální žíly a i při choroideální neovaskularizaci u patologické myopie není již limitována pouze pro jedno oko pacienta. Je možno léčit obě oči, pokud jinak splňují indikační omezení úhrady. Toto platí pro oba preparáty: Lucentis i Eylea.
 • V terapii postižení sítnice při diabetickém makulárním edému došlo k zjednodušení zařazovací podmínky glykovaného hemoglobinu, který musí být pouze při zahájení léčby nižší než 70 mmol/mol. Současně došlo ke zjednodušení vstupních podmínek pro vízus -rozmezí 6/12 - 6/48. Toto platí pro oba preparáty: Lucentis i Eylea.
 • Byla stanovena nová „indikace“: pro terapii choroidální neovaskularizace u onemocnění oka ze vzácných příčin, aktuálně platná pouze pro přípravek Lucentis. Více viz níže.

Terapie vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), H 353

(Aktuálně platné pro přípravky Lucentis i Eylea)

Přípravek je hrazen v terapii vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) za předpokladu splnění všech následujících kritérií: pacienti s prokázanou1 neovaskulární VPMD (klasická, minimálně klasická nebo okultní subfoveální CNV), vstupní2 zraková ostrost v rozmezí 6/12 - 6/60, známky aktivity3 CNV léze4 na OCT a/nebo FAG, rozsah léze maximálně 8 DA5, rozsah případného submakulárního krvácení maximálně 25%6 léze. Léčba se ukončí, pokud je zraková ostrost pacienta horší než 6/60 nebo v případě, že na základě anatomického nálezu v makule nelze očekávat další efekt léčby (žádné známky aktivity onemocnění, jizva, geografická atrofie RPE).

Výklad podmínek:

1)         Prokázanou – myšleno jakoukoliv diagnostickou metodou

2)         Vstupní zraková ostrost je hodnota při zařazení, myšleno v den první aplikace léčiva

3)         Obvyklé známky aktivity jsou: přítomnost tekutiny pod pigmentovým listem, pod neuroretinou, intraretinálně, krvácivé projevy a vizualizace neovaskulárního komplexu

4)         Léze = ložisko neovaskulárního procesu, včetně(přilehlých) míst s projevy aktivity

5)         Není určeno jakou diagnostickou metodou

6)         Velikost 25% je subjektivním odhadem ošetřujícího lékaře, který nemá povinnost a často ani objektivní možnost přesné verifikace tohoto požadavku. Splnění této podmínky je součástí textu – popisu oftalmoskopického nálezu v dokumentaci, není povinností dokladovat FOTO fundu

Terapie diabetického makulárního edému, E 103 + H 360 / E 113 + H 360

(Aktuálně platné pro přípravky Lucentis i Eylea)

Přípravek je hrazen v léčbě poškození zraku způsobeného diabetickým makulárním edémem u nemocných s DM 1. typu nebo 2. typu, u nichž je hodnota glykovaného hemoglobinu při zahájení léčby ranibizumabem/afliberceptem nižší než 70 mmol/mol. Předpokladem léčby je dobrá compliance pacienta a odpovídající diabetologické zázemí. Doporučená hladina1 celkového cholesterolu je nižší než 4,8 mmol/l. Vylučující kritéria2 jsou stav po iktu, TK vyšší než 140/90 mmHg, diabetická nefropatie s hladinou sérového kreatininu vyšší než 180 mikromol/l a pokročilé komplikace3proliferativní formy diabetické retinopatie. Léčba je zahájena u pacientů s diabetickým makulárním edémem, který je příčinou zhoršení vízu4 v rozmezí 6/12 - 6/48. Doba trvání5 diabetického makulárního edému je maximálně dva roky, centrální tloušťka sítnice dle OCT 300 mikrometrů a více. Léčba je zahájena v případě, že změny v makule nejsou ireverzibilního charakteru a nejsou známky konkomitujícího onemocnění makuly a pokud je terapie samotným laserem6 neúčinná za předpokladu splnění výše uvedených kritérií. V případě podání ranibizumabu/afliberceptu v kombinaci7 s laserem, není ranibizumab hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Léčba je hrazena do dosažení maximální zrakové ostrosti, tj. do doby, kdy pacientova zraková ostrost je stabilní po tři po sobě jdoucí vyhodnocení provedené během léčby ranibizumabem/afliberceptem. Léčba je znovu zahájena8, když sledování pacienta ukáže ztrátu zrakové ostrosti způsobenou diabetickým makulárním edémem za předpokladu splnění výše uvedených kritérií. Léčba je ukončena, jestliže nenastane zlepšení9 zrakové ostrosti po podání prvních tří injekcí a dále v případě zhoršení10 centrální zrakové ostrosti o více než 3 řádky ETDRS optotypu, které je způsobeno neúčinností léčby ranibizumabem/afliberceptem.

Výklad podmínek:

1)         Doporučená hodnota není povinná, je však vhodné, aby ošetřující lékař poučil pacienta o vhodnosti kompenzace i po této stránce celkového zdravotního stavu

2)         Vylučující kritéria nutno chápat jako SKUTEČNOU  překážku v zahájení terapie: stav po iktu je všeobecně chápan jako příhoda mladší než 3 měsíce. TK doporučujeme zapsat do dokumentace. Doporučujeme také do dokumentace uvést „anamnesticky bez nefropatie“ a hladinu kreatininu mít dokumentovánu při zahájení terapie. Pozor u dialyzovaných pacientů (!), zde je vhodnější hladinu kreatininu dokladovat/zapisovat do dokumentace každé 3 měsíce (pacient stejně bývá detailně sledován)

3)         Pokročilé komplikace PDR – spíše teoretická proklamace, ovšem nedoporučujeme ve všeobecné shodě aplikovat do očí s hemoftalmem a trakčním odchlípením sítnice

4)         Zhoršením vizu se rozumí vstupní hodnota zrakové ostrosti v den první aplikace

5)         Dobu trvání edému nelze mnohdy stanovit přesně. Není povinností centra aktivně zjišťovat, kdy v minulosti začalo horšení zraku (které mohlo mít jinou příčinu, než DME) a jaký byl nález na OCT (často jiného typu, než má dané centrum). Pokud je validní zpráva od spádového lékaře, nebo spolupracujícího diagnostického centra, čerpáme z těchto údajů. Pokud začátek DME není písemně potvrzen předchozí lékařskou zprávou, počítá se doba začátku DME od jeho diagnostiky v centru.

6)         Není stanoven nutný typ laserového ošetření. Nepovažujeme tuto podmínku jako nutné prvotní provedení/pokusu o provedení GRID laseru v makule. Často stačí i údaj o laserkoagulaci střední periferie, či prosakujících aneurysmat s poznámkou, že tato ošetření neměla vliv na DME. V dokumentaci má být zaznamenán údaj o laserovém ošetření, jeho datum a zhodnocení následné (ne-)účinnosti zákroku.

7)         V kombinaci znamená z pohledu pojišťovny provedení obou zákroků ve stejném kalendářním měsíci, toho je třeba se vyvarovat.

8)         Znovu zahájena znamená, že po době stabilizace, či úpravy nálezu došlo ke zhoršení a byly potřeba další injekce. Během této doby byl pacient sledován, není nutné ho vyřazovat z evidence centrové léčby. Myslí se tím pokračování terapie.

9)         je výhodné zaznamenat zlepšení vizu po třetí aplikaci

10)       zhoršení – vztahovat k hodnotě vstupního vizu (v den první aplikace).Jinak samozřejmě kdykoliv při projevech neúčinnosti (se ztrátou 3 řádků) preparátu během léčby.

Terapie makulárního edému při okluzi retinální žíly, H 348

(Aktuálně platné pro přípravky Lucentis i Eylea)

Přípravek je hrazen u pacientů s okluzí centrální nebo periferní retinální žíly komplikovanou makulárním edémem a poklesem zrakové ostrosti v případě, že změny v makule nejsou ireverzibilního charakteru a zároveň podmínky v makule a nález jsou refrakterní na laserovou léčbu nebo laserovou léčbu nelze provést (rozsáhlé retinální hemoragie, makrocystické změny v makule, které nelze léčit laserem). Doba trvání1 makulárního edému by neměla přesáhnout 1 rok. Pacienti mají být kompenzovaní po interní stránce a s kompenzovaným nitroočním tlakem. Vylučujícím kritériem léčby je infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda v časovém intervalu do 3 měsíců zpět. Visus2 pacienta musí být v rozmezí 6/12 - 6/120, centrální tloušťka sítnice 250 mikrometrů a více. Léčba je hrazena do dosažení maximální zrakové ostrosti, tj. do doby, kdy pacientova zraková ostrost je stabilní po tři po sobě jdoucí měsíční vyhodnocení provedené během léčby ranibizumabem/afliberceptem. Léčba je znovu zahájena3 za předpokladu splnění alespoň jednoho z následujících kritérií: nárůst centrální tloušťky sítnice o více než 50 mikrometrů dle OCT, nové nebo perzistující cystické retinální změny nebo subretinální tekutina na OCT, perzistující difuzní edém 250 mikrometrů nebo více v centrálním subpoli na OCT nebo pokles zrakové ostrosti o 5 a více písmen oproti poslední kontrole, přičemž iniciální léčba první ataky RVO ranibizumabem/afliberceptem byla doprovázena zlepšením4 zrakové ostrosti po 3 úvodních injekcích ranibizumabu/afliberceptu o nejméně 5 písmen ETDRS a snížením makulárního edému měřeného na OCT o minimálně 100 mikrometrů nebo pod 250 mikrometrů, za předpokladu splnění výše uvedených kritérií. Léčba je ukončena, jestliže nenastane zlepšení zrakové ostrosti po podání prvních tří injekcí podle výše uvedených kritérií a dále při poklesu visu5 o 15 a více písmen ETDRS v průběhu léčby.

Výklad podmínek:

1)         stejně jako u DME: Dobu trvání edému nelze mnohdy stanovit přesně. Není povinností centra aktivně zjišťovat, kdy v minulosti začalo horšení zraku (které mohlo mít jinou příčinu, než ME) a jaký byl nález na OCT (často jiného typu, než má dané centrum). Pokud je validní zpráva od spádového lékaře, nebo spolupracujícího diagnostického centra, čerpáme z těchto údajů. Pokud začátek ME není písemně potvrzen předchozí lékařskou zprávou, počítá se doba začátku ME od jeho diagnostiky v centru.

2)         Vstupní hodnota zrakové ostrosti v den aplikace první injekce

3)         jako u DME: Znovu zahájena znamená, že po době stabilizace či úpravy nálezu došlo ke zhoršení a byly potřeba další injekce. Během této doby byl pacient sledován, není nutné ho vyřazovat z evidence centrové léčby. Myslí se tím pokračování terapie.

4)         je výhodné zaznamenat zlepšení vizu po třetí aplikaci

5)         bohužel velmi nejasná formulace – doporučujeme vztáhnout ke dvěma situacím: pokles vizu oproti tomu vstupnímu o více než 15 písmen po iniciální aplikaci prvních tří dávek, a dále v situaci, kdy dojde k takovému masivnímu poklesu vizu mezi dvěma dávkami kdykoliv v průběhu pokračující (po-loadingové) léčby

Terapie choroideální neovaskularizace při patologické myopii

(Aktuálně platné pro přípravky Lucentis i Eylea)

Přípravek je hrazen v léčbě poškození zraku způsobeného choroidální neovaskularizací (CNV) sekundární k patologické myopii (PM) potvrzené dle klinického očního vyšetření a OCT a/nebo FAG u pacientů, kteří splňují kritéria vysoké myopie (větší než - 6 dioptrií sférické ekvivalence), mají předozadní délku oka větší nebo rovnou 26 mm, vykazují změny na zadním pólu charakteristické pro patologickou myopii, dochází u nich k aktivnímu prosakování1 v důsledku CNV léze a je u nich přítomna intraretinální nebo subretinální tekutina nebo nárůst centrální tloušťky sítnice (CRT). Jedná se o pacienty se zrakovou ostrostí v rozmezí 20/32 - 20/320, s lokalizací léze subfoveálně, případně juxtafoveálně / extrafoveálně / při hranici papily zrakového nervu, vždy s postižením centrální makulární oblasti. Vylučujícím kritériem je stav po iktu2. V případě podání ranibizumabu/afliberceptu v kombinaci s fotodynamickou terapií3, není ranibizumab/aflibercept hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Léčba je hrazena do vymizení příznaků aktivity onemocnění definovanými jako poškození zraku způsobené intraretinální nebo subretinální tekutinou nebo aktivním prosakováním v důsledku CNV léze. U pacientů, u kterých nebylo po 3 injekcích dosaženo zisku4 ZO alespoň 5 písmen, není terapie dále hrazena. Léčba je znovu zahájena5, když sledování pacienta ukáže objevení se příznaků aktivity onemocnění (poškození zraku způsobené intraretinální nebo subretinální tekutinou nebo aktivním prosakováním6 v důsledku CNV léze) za předpokladu splnění výše uvedených kritérií.

Výklad podmínek:

1)         Není stanovena diagnostická metoda. Je patrno, že OCT je plně alternativní vůči FAG. Nepřímé (statické) projevy průsaku detekovatelné pomocí OCT považujeme za dostačující marker.

2)         Stav po iktu je všeobecně (studie i praxe) chápan jako příhoda mladší než 3 měsíce.

3)         V kombinaci znamená z pohledu pojišťovny provedení obou zákroků ve stejném kalendářním měsíci, toho je třeba se vyvarovat.

4)         je výhodné zaznamenat zlepšení vizu po třetí aplikaci

5)         jako u DME: Znovu zahájena znamená, že po době stabilizace či úpravy nálezu došlo ke zhoršení a byly potřeba další injekce. Během této doby byl pacient sledován, není nutné ho vyřazovat z evidence centrové léčby. Myslí se tím pokračování terapie.

6)         jako bod 1)

Terapie choroidální neovaskularizace u onemocnění oka ze vzácných příčin, H 350

(Aktuálně platné pouze pro přípravek Lucentis)

Přípravek je hrazen v léčbě poškození zraku způsobeného choroidální neovaskularizací (CNV) u onemocnění oka ze vzácných příčin. Jedná se o pacienty se vstupní nejlépe korigovanou zrakovou ostrostí v rozmezí1 24 až 83 písmen (ETDRS). Léčba je hrazena do vymizení příznaků aktivity onemocnění definovanými jako poškození zraku způsobené intraretinální nebo subretinální tekutinou nebo aktivním prosakováním2 v důsledku CNV léze. U pacientů, u kterých nebylo po 3 injekcích Lucentis dosaženo zisku3 ZO alespoň 5 písmen, není terapie dále hrazena. Léčba je znovu zahájena4, když sledování pacienta ukáže objevení se příznaků aktivity onemocnění (poškození zraku způsobené intraretinální nebo subretinální tekutinou nebo aktivním prosakováním5 v důsledku CNV léze) za předpokladu splnění výše uvedených kritérií.

Výklad podmínek:

 • Jedná se o visus 20/320 až 20/25.
 • Nepřímé projevy průsaku detekovatelné pomocí OCT považujeme za dostačující marker. Není nutné provádět FAG, ale asi by tady byla vhodná pro upřesnění diagnostiky.
 • je výhodné zaznamenat zlepšení vizu po třetí aplikaci
 • jako u DME: Znovu zahájena znamená, že po době stabilizace, či úpravy nálezu došlo ke zhoršení a byly potřeba další injekce. Během této doby byl pacient sledován, není nutné ho vyřazovat z evidence centrové léčby. Myslí se tím pokračování terapie.
 • Jako bod 2).
19.4. 2019

XIX. kongres ČVRS

Přihlášky k aktivní účasti

čti více

XIX. kongres České vitreoretinální společnosti

Místo konání kongresu: Mikulov, Hotel Galant
Termín: 29-30.11.2019

Témata kongresu
1.      Akutní stavy-traumatologie
2.      Vitreoretinální a choroideální zánětlivé afekce
3.      VR kazuistiky
4.      Myopie ve VR problematice
5.      Varia

Možnost přihlášení k aktivní účasti do konce září 2019.

10.4. 2019

Shrnující komentář k současné centrové léčbě

Shrnující komentář k současné situaci - dignózy pro centrovou léčbu a aplikace do obou očí v jednom dni/v jednom kalendářním měsíci

čti více

Vážení kolegové,
v návaznosti na změnu podmínek úhrady s možností anti-VEGF terapie (VPMD, DME, RVO a patologická myopie) a CNV u vzácných příčin (jen Lucentis) do obou očí doporučujeme v souladu s ČOS a s pokyny pojišťovny tento postup:

1) nadále odlišovat indikace dle základní diagnózy:
VPMD = H 353
DME = E 103 + H 360 /nebo/ E 113 + H 360
RVO = H 348
patol. myopie = H 350 + H 442
CNV u jiných příčin = H 350

2) vykazovat injekci (jako doposud) kódem 75 231

3) pozn. pro informaci - detailní rozpis (registrační list) výkonu 75 231
   CAVE: tento kód je omezen frekvencí 1x za 1 den (https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/75231)

Ovšem po ujištění MZ a VZP – lze podle Kapitoly 1 "Obecná pravidla pro vykazování výkonů", odst. 1 "Vykazování výkonů" bodu 2. vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, výkony prováděné na párových orgánech uhradí zdravotní pojišťovna  pro jednoho pojištěnce v jednom dni dvakrát, pokud byly provedeny oboustranně.

(viz příloha 010-2019-cvrs-MZ vyjadreni k aplikaci do OO)

4) k výkonu injekce ještě vykazovat stranovou příslušnost (lateralitu)
signálním kódem pro výkon
pravé oko = 09569 zákrok na pravé straně
levé oko  = 09567 zákrok na levé straně 

(viz příloha 011-2019-cvrs-VZP k urceni laterality pri aplikacich do OO)

10.4. 2019

Souhlas VZP s převodem pacientů mezi aplikačními centry

Zápis z jednání mezi VZP ČR a zástupci České oftalmologické společnosti ČLS JEP

čti více

Při vzájemném jednání VZP, ČOS a ČVRS byla potvrzena možnost převodu („návratu“) pacientů mezi aplikačními centry tak, aby byla zajištěna lepší (regionální) dostupnost této léčby. Pacienti původně léčení ve vzdálenějších centrech se nyní mohou převést k léčbě v nových centrech (blíže svého bydliště) bez nutnosti „vypořádání rozpočtů“ mezi aplikačními centry (viz dokument ČVRS 005-2019-cvrs).

10.4. 2019

Změna ve vedení ČVRS – novým prezidentem zvolen MUDr. Pavel Němec

Důležitá informace o změně vedení ČVRS

čti více

Novým prezidentem České vitreoretinální společnosti (ČVRS) se stal MUDr. Pavel Němec.

Více inforamcí zde

9.4. 2019

Změny v indikačních omezeních úhrady centrové léčby platné od 1.4.2019.

Informace

čti více

Seznam změn v nových podmínkách úhrady platných od 1.4. 2019:

1) Terapie postižení sítnice při vlhké formě věkem podmíněné makulární degenerace, diabetickém makulárním edému, makulárním edému při okluzi retinální žíly a i při choroideálníneovaskularizaci u patologické myopie není již limitována pouze pro jedno oko pacienta. Je možno léčit obě oči, pokud jinak splňují indikační omezení úhrady. Toto platí pro oba preparáty: Lucentis i Eylea.

2) V terapii postižení sítnice při diabetickém makulárním edému došlo k zjednodušení zařazovací podmínky glykovaného hemoglobinu, který musí být (pouze) při zahájení léčby ranibizumabem nižší než 70 mmol/mol. Současně došlo ke zjednodušení vstupních podmínek pro vizus - v rozmezí 6/12 - 6/48. Toto platí pro oba preparáty: Lucentis i Eylea.

3) Byla stanovena nová „indikace“: pro terapii choroidální neovaskularizace u onemocnění oka ze vzácných příčin, aktuálně platná pouze pro přípravek Lucentis.

9.4. 2019

Aplikace antiVEGF v jeden den do obou očí.

Informace

čti více

Podle změn indikačních omezení úhrady centrové léčby platných od 1.4.2019, mohou být léčeny obě oči pacientů, pokud patologie splňuje indikační omezení (bilateralní nález). ČVRS připravuje podpůrné argumenty pro možnost aplikovat léčbu v indikovaných případech do obou očí v jeden den. V současnosti je kód aplikace - 75231 – veden v Sazebníku ZV s frekvencí 1/1den. ČVRS vyvolá změnové řízení stávajícího Registračního listu platného kódu. Tento návrh (jednoduchá změna z 1/1den na 2/1den s odůvodněním - viz nová změna indikačních omezení úhrady) předložíme na jednání Pracovní skupiny pro SZV při MZ. Změna kódu může být až v novém Sazebníku (od ledna 2020), ale pokusíme se jednat i s pojišťovnami, aby aplikace byla akceptována v jeden den již dříve. Do doby jasného vyjádření pojišťoven či změny v Sazebníku ZV nemůže Výbor ČVRS vykazování aplikace v jeden den do obou očí Aplikačním centrům doporučit pro riziko neproplacení této péče a podané látky.

9.4. 2019

Metodika vykazování centrové léčby obou očí u jednoho pacienta

Informace

čti více
 1. ČVRS požádala písemně VZP o zpracování metodiky vykazování centrové léčby do obou očí u jednoho pacienta – otázka lateralizace a výkazu výkonu 2x ve jednom kalendářním měsíci.
 2. Podle změn indikačních omezení úhrady centrové léčby platných od 1.4.2019, mohou být léčeny obě oči pacientů, pokud patologie splňuje indikační omezení (bilateralní nález). ČVRS požádala o zpracování metodiky – jak postupovat s vykazováním oboustranné léčby v jednom kalendářním měsíci (viz dokument ČVRS 005-2019-cvrs dostupný u aktuality: "Souhlas VZP s převodem pacientů mezi aplikačními centry."). Nabízí se možnost lateralizačního kódu (podobně jako to je u katarakt) nebo prosté opatření na straně pojišťovny, že kód aplikace a ZULP bude akceptován 2x v jednom kalendářním měsíci (samozřejmě při splnění indikačních podmínek). O rozhodnutí pojišťoven budeme informovat.
9.4. 2019

Zpřesnění kódu OCT vyšetření

Informace

čti více
 1. Zpřesnění kódu OCT vyšetření uvedeného v Sazebníku zdravotních výkonů pro 2019 pod kódem 75152.
 2. ČVRS po jednání s představiteli MZ ČR navrhla zpřesnění již publikovaného kódu OCT vyšetření. Podmínky současného znění Registračního listu výkonu jsou velmi nepřesné. Proto byla navržena změna v textu Registračního listu: „Výkon je možné provádět na pracovišti vybaveném spektrálním OCT přístrojem při kontrolních vyšetřeních po zahájení tzv. centrové léčby intravitreálním přípravkem. Vyšetření je možno vykázat jen při současné aplikaci intravitreálního přípravku - v praxi to znamená vazbu tohoto vyšetření na vykázání ZULPu k výkonu 75231 (aplikaci intravitreální injekce).“

Zároveň jsme požádali změnu omezení frekvence tohoto výkonu z 1/1 na 2/1 den. Tato žádost souvisí se změnou indikačních omezení úhrady centrové léčby platné od 1.4.2019, podle které je možno léčit obě oči u jednoho pacienta při splnění indikačních podmínek.

9.4. 2019

Nová indikace k antiVEGF terapii

Informace

čti více
 1. Nová indikace k antiVEGF terapii (pouze Lucentis) – choroidální neovaskularizace (oCNV) ze vzácných příčin.Po dohodě s VZP doporučujeme všem aplikačním centrům vykazovat antiVEGF terapii u těchto onemocnění pod kódem nemoci dle MKN-10 – H 350.
 2. Celý text indikačního omezení: Přípravek je hrazen v léčbě poškození zraku způsobeného choroidální neovaskularizací (CNV) u onemocnění oka ze vzácných příčin. Jedná se o pacienty se vstupní nejlépe korigovanou zrakovou ostrostí v rozmezí 24 až 83písmen (ETDRS). Léčba je hrazena do vymizení příznaků aktivity onemocnění definovanými jako poškození zraku způsobené intraretinální nebo subretinálnítekutinou nebo aktivním prosakováním v důsledku CNV léze. U pacientů, u kterých nebylo po 3 injekcích Lucentis dosaženo zisku ZO alespoň 5 písmen, není terapie dále hrazena. Léčba je znovu zahájena, když sledování pacienta ukáže objevení se příznaků aktivity onemocnění (poškození zraku způsobené intraretinální nebo subretinální tekutinou nebo aktivním prosakováním v důsledku CNV léze) za předpokladu splnění výše uvedených kritérií.
9.4. 2019

Důležité upozornění centrům anti-VEGF léčby

Informace

čti více

Důležité informace k anti-VEGF léčbě ZDE.

3.3. 2019

Vitreoretinální škola

Monínec 29.5. - 1.6.2019

čti více

Kapacita VR školy naplněna. Terminál pro přihlášení uzavřen. Termín VR školy 2020 a místo jejího konání bude oznámeno v prosinci roku 2019 na našich stránkách.

9.1. 2019

OCT kód

Jednání stran úhrady OCT vyšetření

čti více

Pod odkazem "Společnost" a "OCT kód" naleznete materiály, které se týkají stanovisek, návrhů a doporučení jednotlivých stran zapojených do jednání stran úhrady vyšetření optickou koherenční tomografií v oftalmologii (OCT vyšetření).

21.11. 2018

19. kongres EVRS

Červen 2019

čti více

19th EVRS Meeting June 27-30, 2019 Convento do Beato. RETINA AROUND THE WORLD

POZOR! Deadline pro zaslání abstrakt je 9.12.2018!!!

Více čtěta na: www.evrs.eu

3.11. 2017

Výzva pro členy: Aktualizujte si své udaje

čti více

Prosíme všechny členy ČVRS o aktualizaci svých údajů zde, na webu ČVRS.

 

Aktualizaci můžete provést náslodovně:

Krok 1: Klikněte na tento odkaz

Krok 2: Zajedte své jméno a příjmení

Krok 3: Vyplňte svůj aktuání email

Krok 4: Na email Vám bude zaslán email s vaším přihlašovacím jménem (vaše členské číslo) a vygenerovaným heslem

Krok 5: Přihlašte se těmito údaji

Krok 6: Nyní jste přihlášeni ve svém učtu, kde můžte editovat své údaje

2.10. 2017

Sekce výukové materiály byla uvedena do života

čti více

Mílé kolegyně, milí kolegové,

právě jsem uvedl do života sekci výukové materiály. Je tam už první vlaštovka. První operační video. Další budou doufám brzy následovat.

Váš

Petr Kolář

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02